انجمن علمی مهندسی نفت

 

استاد مشاور: دکتر علی خوش سیما

 
 
 

دبیر انجمن

امین احسانی

تماس: 09152224438