انجمن علمی مهندسی نفت

 

استاد مشاور: دکتر علی خوش سیما

 

امین احسانی

تماس: ۰۹۱۵۲۲۲۴۴۳۸

دبیر انجمن