انجمن علمی مهندسی نفت

 

استاد مشاور: دکتر علی خوش سیما

 

 

 

دبیر انجمن

امین احسانی

تماس: ۰۹۱۵۲۲۲۴۴۳۸