تاریخچه و رئیس دانشکده

دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی دانشگاه حکیم سبزواری از سال 1388 با پذیرش دانشجو در دو رشته مهندسي نفت مهندسي شیمی- صنایع گاز فعالیت علمی، آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نموده و در سال 1389 موفق به اخذ موافقت اصولی تأسیس دانشکده گردید.

این دانشکده اکنون دارای 468دانشجو در مقطع کارشناسی که 11دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد می باشد.

سرکار خانم دکتر زهرا بیگم مختاری

رئیس دانشکده از بدو تاسیس تا سال 1396

دکتر محمود فرخی ( از سال 1396 لغایت 98/10/24 )

رئیس دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی

دکتر احسان اسماعیل نژاد

@e.esmailnezhad@hsu.ac.ir

-Ehsanesmailnezhad@yahoo.com

شماره تماس:2851-2850-4401-051

رئیس دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی

دکتر سیّد محمد مهدی نوری

از تاریخ 1400/6/29

شماره تماس 2857-2850  0514401-

 m.nouri@hsu.ac.ir