تاریخچه و رئیس دانشکده

دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی دانشگاه حکیم سبزواری از سال 1388 با پذیرش دانشجو در دو رشته مهندسي نفت مهندسي شیمی- صنایع گاز فعالیت علمی، آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نموده و در سال 1389 موفق به اخذ موافقت اصولی تأسیس دانشکده گردید.

این دانشکده اکنون دارای 360دانشجو در مقطع کارشناسی (مهندسی شیمی و مهندسی نفت) و 17دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – گرایش زیست پزشکی می باشد.

سرکار خانم دکتر زهرا بیگم مختاری

رئیس دانشکده از بدو تاسیس تا سال 1396

دکتر محمود فرخی ( از سال 1396 لغایت 98/10/24 )

رئیس دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی

دکتر احسان اسماعیل نژاد

@e.esmailnezhad@hsu.ac.ir

-Ehsanesmailnezhad@yahoo.com

شماره تماس:2851-2850-4401-051

رئیس دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی

دکتر سیّد محمد مهدی نوری

از تاریخ 1400/6/29

شماره تماس 2850-2851  0514401-

 m.nouri@hsu.ac.ir

دکتر امین کاظمی بیدختی

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی

تماس: 2850-2851-4401-051

“Amin Kazemi” <a.kazemi@hsu.ac.ir>

cv