تاریخچه

دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی دانشگاه حکیم سبزواری از سال 1388 با پذیرش دانشجو در دو رشته مهندسي نفت مهندسي شیمی- صنایع گاز فعالیت علمی، آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نموده و در سال 1389 موفق به اخذ موافقت اصولی تأسیس دانشکده گردید.

این دانشکده اکنون دارای 500دانشجو در مقطع کارشناسی و 3دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد می باشد.