در سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می خوانید:

در دانشگاه حکیم سبزواری صورت گرفت

ساخت راکتور حذف منوکسید کربن و آلاینده های خطرناک از هوا

 راکتور دما و فشار متوسط جهت واکنش های کاتالیستی گازی توسط استادان گروه مهندسی شیمی و مهندسی مواد دانشگاه حکیم سبزواری طراحی و ساخته شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه حکیم سبزواری، در این طرح یک راکتور جهت انجام واکنش های حذف منوکسید کربن و سایر آلاینده های خطرناک از هوا طراحی و ساخته شده است.
با توجه به اینکه این دستگاه به صورت مورد نیاز در بازار موجود نبوده و سفارش آن به شرکت های ساخت تجهیزات آزمایشگاهی هزینه های گزافی را ایجاب می کرد، در قالب طرح ساخت دستگاه در دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی توسط مجری طرح دکتر سید محمد مهدی نوری با همکاری دکتر سید علیرضا حسینی از گروه مهندسی مواد ساخته شده که باعث کاهش هزینه ها تا یک سوم شده است.
با ساخت این دستگاه واکنش های حذف منوکسید کربن و سایر آلاینده های گازی که از اگزوز خودروها و همچنین دودکش نیروگاه ها و سایر واحدهای صنعتی انتشار می یابند در مقیاس آزمایشگاهی شبیه سازی شده و مورد آزمایش و بهینه سازی با استفاده از کاتالیستهای مختلف قرار می گیرد.
ساخت این دستگاه در قالب همکاری های مشترک گروه مهندسی شیمی و مواد جهت سنتز و بهینه سازی کاتالیست های واکنش های گازی می باشد.