“شاخه دانشجویی SPE”

 

 

 

 

 

مشاور : دکتر احسان اسماعیل نژاد

Ehsanesmailnezhad@yahoo.com

 

حسین نجاری

دانشجو رشته مهندسی نفت ورودی۹۸

شماره دانشجویی:۹۸۱۲۹۹۲۲۴۸

ایمیل:hosein1380.najari@gmail.com

ای دی تلگرام:

@hosein_pe2001

@Hakim_spe

شماره تماس:۰۹۹۲۱۳۸۸۷۳۸