انجمن علمی مهندسی نفت

در نظر دارد تا اردویی دو روزه به مقصد مناطق اکتشافی نفت و گاز در ناحیه سرخس برگزار نماید.

این اردو در دو نوبت جداگانه (هر کدام دو روز)برای خانمها و آقایان برگزار خواهد شد.

آقایان رفت صبح شنبه 21خردادو برگشت از کمپ 22خرداد

خانمها:سرخس صبح23خرداد و برگشت از کمپ عصر سه شنبه.

سرپرست:دکتر احسان اسماعیل نژاد(مدیر پژوهشی دانشگاه)