کسب رتبه 19مهندسی شیمی توسط مهدی فیل سرا

کسب رتبه 29 مخزن و 58 حفاری و بهره برداری مهندسی نفت توسط آقای مهندس شکیب  مراسلی

کسب رتبه 25اکتشاف و 44مخزن مهندسی نفت مهندس محمد حسین بهدادفر

کسب رتبه 34 مخزن و 52 حفاری و بهره برداری مهندسی نفت توسط خانم مهندس سارا یاسمی

را تبریک و تهنیت عرض می کنیم.