چاپ مقاله مروری مشترک با دانشگاه صنعتی درسدن آلمان (TU Dresden) توسط جناب آقای دکتر علی صنعتی در تیر ماه 1401 با عنوان:

Utilization of ionic liquids and deep eutectic solvents in oil operations:
Progress and challenges

در نشریه(Q1)  Journal of Molecular liquids با ضریب تاثیر 6.156