در این شماره که با همت انجمن مهندسی شیمی و

سردبیری سرکار خانم مریم کمر زاده

مدیر مسئول یکتا خراسانیان

تیم تحریریه:محدثه محمدی، یاسمن سادات شاد دل، حسین طالاری

گرافیک و طراح: عادله دولت خواه شیروان

 می خوانید:

دنیای نانو فناوری

.

.

.

farayandشماره 21