کمیکار یک مسابقه و رویداد ملّی و بین المللی است.

اعضاء تیم کمیکار با رئیس محترم دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی مورخ 1401/09/6 سومین جلسه رسمی خود را تشکیل داد و درخصوص روندپیشرفت کار گزارشهایی ارائه گردید.

تیم پرتوان کمیکار دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی

اسامی تیم کِمیکار

اعضا تبلیغات:

مهلا رجبی

زهرا مردان حسینی

محدثه محمدی

نگین آقایی (انجمن نفت)

تولید محتوا:

نقی ترک چورن

حسین زمانیان فر

مهدی مشکانی

ندا دشتی

کارگاه:

نقی ترک چورن

سوگند میر شاه

محبوبه صنعتی

دبیر خانه:

زهرا اعیان فر

سارا سهرابیان

مهلا داور خواه