نشست های پژوهشی دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی به مناسبت هفته پژوهش:

  1. -کاربرد مایعات یونی در ازدیاد برداشت نفت- آقاي دکتر علی صنعتی،شنبه12 آذر ماه ساعت 13.

2 -بهره برداري از انرژي خورشیدي توسط حوضچه هاي خورشیدي، آقاي دکتر محمود فرخی، یکشنبه13 آذرماه،

ساعت 13.

3 -استفاده از پلیمرهاي هوشمند در دارو رسانی هدفمند، آقاي دکتر امین کاظمی بیدختی، دوشنبه14 آذرماه،

ساعت 13.

4 -مدلسازي جریان واکنشی و بررسی ژئومکانیکی سیمان چاه، آقاي دکتر محمدرضا باقري سه شنبه15 آذرماه،

ساعت 13.

مکان: اتاق219 دانشکده نفت