آزمایشگاه مرکزی

[button style=”btn-warning btn-xs” icon=”glyphicon glyphicon-ok” align=”left” iconcolor=”#8224e3″ type=”link” target=”true” title=”مرکز تحقیقات نانو فناوری حکیم” link=”http://www.hsu.ac.ir/research/?page_id=1649″] [button style=”btn-warning btn-xs” icon=”glyphicon glyphicon-ok” align=”left” iconcolor=”#8224e3″ type=”link” target=”false” title=”مرکز تحقیقات زیست فناوری حکیم” link=”http://www.hsu.ac.ir/research/?page_id=1651″] [button style=”btn-warning btn-xs” icon=”glyphicon glyphicon-ok” align=”left” iconcolor=”#8224e3″ type=”link” target=”true” title=”مرکز تحقیقات انرژی حکیم” link=”http://www.hsu.ac.ir/research/?page_id=2016″]

[button style=”btn-warning btn-xs” icon=”glyphicon glyphicon-ok” align=”left” iconcolor=”#8224e3″ type=”link” target=”true” title=”مرکز محاسبات سریع حکیم” link=”http://www.hsu.ac.ir/research/?page_id=2018″] [button style=”btn-warning btn-xs” icon=”glyphicon glyphicon-ok” align=”left” iconcolor=”#8224e3″ type=”link” target=”true” title=”مرکز تحقیقات مصالح نوین حکیم” link=”http://www.hsu.ac.ir/research/?page_id=2040″]

[notification type=”alert-info” close=”false” ]
[tabs class=”yourcustomclass”]
[tab title=”معرفی آزمایشگاه” active=”active”]
معرفی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری  در سال 1393 با هدف ارایه هدفمند خدمات آزمایشگاهی در رشته های مختلف علوم و مهندسی به اساتید،دانشجویان و پژوهشگران مستعد و علاقه مند و همچنین متمرکز ساختن مجموعه تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه به منظور ارایه بهتر خدمات تشکیل شد. در نیل به این هدف دستگاههای با تکنولوژی بالا در سایت دانشگاه قسمت معاونت پژوهشی و فناوری لیست شده و امکان استفاده از آنها برای پژوهشگران محترم فراهم آمده است.

[slider controls=”true” pause=”hover” wrap=”true”]
[slide title=”ساختمان در حال احداث آزمایشگاه مرکزی” image=”http://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2016/02/4.jpg” active=”active”/]
[slide image=”http://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2016/02/5.jpg”/]
[slide image=”http://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2016/02/7.jpg”/]
[slide image=”http://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2016/02/7.jpg”/]
[slide image=”http://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2016/02/8.jpg”/]
[slide image=”http://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2016/02/9.jpg”/]
[/slider]

 
روند استفاده از امکانات آزمایشگاه مرکزی:
بطور کلی استراتژی این آزمایشگاه مبتنی بر فراهم ساختن امکانات این دانشگاه برای عموم علاقه مندان بر اساس قوانین دانشگاه قرار گرفته است. بدین منظور در سایت معاونت پژوهشی و فناوری صفحه مخصوص آزمایشگاه مرکزی اطلاعات مربوط به نحوه هماهنگی و استفاده از دستگاهها قرار داده شده است.  پژوهشگران محترم می توانند فایل دستگاه مربوط را مطالعه و جهت رزرو و استفاده با مسئول دستگاه تماس حاصل نمایند. در مورد هر دستگاه هزینه ای جهت حفظ و نگهداری دستگاه در هر استفاده منظور شده است که در فایل مربوط به هر دستگاه بصورت جداگانه قابل محاسبه خواهد بود.

تعهدات:
فایل مربوط به تعهدات فیمابین در سایت دانشگاه قسمت معاونت پژوهشی و فناوری قابل دسترسی و مطالعه است و پژوهشگران محترم قبل از استفاده از امکانات آزمایشگاه مرکزی ملزم به امضا و رعایت آن هستند.
[/tab]
[tab title=”اساسنامه”]
[button style=”btn-warning btn-sm” icon=”glyphicon glyphicon-arrow-down” align=”right” iconcolor=”#8224e3″ type=”link” target=”false” title=”اساسنامه آزمایشگاه مرکزی” link=”http://www.hsu.ac.ir/research/files/2016/11/اساسنامه.zip”]
[/tab]
[tab title=”فرم ها”]
[button style=”btn-warning btn-sm” icon=”glyphicon glyphicon-arrow-down” align=”right” iconcolor=”#8224e3″ type=”link” target=”false” title=”راهنمای ثبت خدمات آزمایشگاهی در پرتال شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی” link=”http://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2016/12/LabsNet-Grant-139505.pdf”]
[wpfilebase tag=browser id=4 /]
[/tab]
[tab title=”آئین نامه ها”]
[button style=”btn-warning btn-sm” icon=”fa fa-file-text-o” align=”left” iconcolor=”#8224e3″ type=”link” target=”false” title=”آیین نامه آزمایشگاه مرکزی” link=”http://hsc.hsu.ac.ir/index.php/s/kX5G5ckkXuiD9P7″]
[button style=”btn-warning btn-sm” icon=”fa fa-file-text-o” align=”left” iconcolor=”#8224e3″ type=”link” target=”true” title=”سمینار ISO/IEC 17025:2005″ link=”http://hsu.ac.ir/doc/ISO+IEC+17025++-Elahi-kholase-13920804.ppt”]
[/tab]

[tab title=”نظام بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)”]
[table “” not found /]

[/tab]
[/tabs]
[/notification]