آزمایشگاه مرکزی

مرکز تحقیقات نانو فناوری حکیم  مرکز تحقیقات زیست فناوری حکیم  مرکز تحقیقات انرژی حکیم

مرکز محاسبات سریع حکیم  مرکز تحقیقات مصالح نوین حکیممعرفی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری  در سال 1393 با هدف ارایه هدفمند خدمات آزمایشگاهی در رشته های مختلف علوم و مهندسی به اساتید،دانشجویان و پژوهشگران مستعد و علاقه مند و همچنین متمرکز ساختن مجموعه تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه به منظور ارایه بهتر خدمات تشکیل شد. در نیل به این هدف دستگاههای با تکنولوژی بالا در سایت دانشگاه قسمت معاونت پژوهشی و فناوری لیست شده و امکان استفاده از آنها برای پژوهشگران محترم فراهم آمده است.

 
روند استفاده از امکانات آزمایشگاه مرکزی:
بطور کلی استراتژی این آزمایشگاه مبتنی بر فراهم ساختن امکانات این دانشگاه برای عموم علاقه مندان بر اساس قوانین دانشگاه قرار گرفته است. بدین منظور در سایت معاونت پژوهشی و فناوری صفحه مخصوص آزمایشگاه مرکزی اطلاعات مربوط به نحوه هماهنگی و استفاده از دستگاهها قرار داده شده است.  پژوهشگران محترم می توانند فایل دستگاه مربوط را مطالعه و جهت رزرو و استفاده با مسئول دستگاه تماس حاصل نمایند. در مورد هر دستگاه هزینه ای جهت حفظ و نگهداری دستگاه در هر استفاده منظور شده است که در فایل مربوط به هر دستگاه بصورت جداگانه قابل محاسبه خواهد بود.

تعهدات:
فایل مربوط به تعهدات فیمابین در سایت دانشگاه قسمت معاونت پژوهشی و فناوری قابل دسترسی و مطالعه است و پژوهشگران محترم قبل از استفاده از امکانات آزمایشگاه مرکزی ملزم به امضا و رعایت آن هستند.


[table “” not found /]