آزمایشگاه مرکزی

مرکز تحقیقات نانو فناوری حکیم  مرکز تحقیقات زیست فناوری حکیم  مرکز تحقیقات انرژی حکیم

مرکز محاسبات سریع حکیم  مرکز تحقیقات مصالح نوین حکیممعرفی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری  در سال 1393 با هدف ارایه هدفمند خدمات آزمایشگاهی در رشته های مختلف علوم و مهندسی به اساتید،دانشجویان و پژوهشگران مستعد و علاقه مند و همچنین متمرکز ساختن مجموعه تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه به منظور ارایه بهتر خدمات تشکیل شد. در نیل به این هدف دستگاههای با تکنولوژی بالا در سایت دانشگاه قسمت معاونت پژوهشی و فناوری لیست شده و امکان استفاده از آنها برای پژوهشگران محترم فراهم آمده است.
 

 
روند استفاده از امکانات آزمایشگاه مرکزی:
بطور کلی استراتژی این آزمایشگاه مبتنی بر فراهم ساختن امکانات این دانشگاه برای عموم علاقه مندان بر اساس قوانین دانشگاه قرار گرفته است. بدین منظور در سایت معاونت پژوهشی و فناوری صفحه مخصوص آزمایشگاه مرکزی اطلاعات مربوط به نحوه هماهنگی و استفاده از دستگاهها قرار داده شده است.  پژوهشگران محترم می توانند فایل دستگاه مربوط را مطالعه و جهت رزرو و استفاده با مسئول دستگاه تماس حاصل نمایند. در مورد هر دستگاه هزینه ای جهت حفظ و نگهداری دستگاه در هر استفاده منظور شده است که در فایل مربوط به هر دستگاه بصورت جداگانه قابل محاسبه خواهد بود.
 
تعهدات:
فایل مربوط به تعهدات فیمابین در سایت دانشگاه قسمت معاونت پژوهشی و فناوری قابل دسترسی و مطالعه است و پژوهشگران محترم قبل از استفاده از امکانات آزمایشگاه مرکزی ملزم به امضا و رعایت آن هستند.نظام بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) نظام بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
آزمايشگاه برق نظافت و نظم در آزمايشگاه
آيين نامه کار روي خطوط و تجهيزات برقدار کپسول های اطفاء حریق
اتصال به زمين ادامه لوله ها و شیلنگ های آب آتش نشانی
اتصال به زمين1 شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای
ايمني آزمايشگاههاي فيزيک سیستم های کشف و اعلان حریق
ايمني در آزمايشگاه هاي شيمي راهنما و چک لیست ایمنی در آزمایشگاه
ايمني در آزمايشگاه زيست شناسي راه كارهاي كنترل خطر
ايمني در کارگاه ها چاه ارت چیست
تاسيسات الکتريکي آیین نامه ایمنی در آزمایشگاه ها
خطوط برق ایمنی در آزمایشگاه مواد شیمیایی
مکانيک خاک سيستم اتصال به زمين ( ارتينگ )
کتابچه ايمني آزمايشگاه کنترل فرآيند آيين نامه طبقه بندي و برچسب گذاری مواد شيميايی كشور
کتابچه ايمني آزمايشگاه انتقال حرارت پلان محل نصب کپسول های آتش نشانی
کتابچه ايمني آزمايشگاه خواص سنگ مخزن آزمایشگاه شیمی
کتابچه ايمني آزمايشگاه عمليات واحد ارت يا زمين حفاظتی
آشنايي باآزمايشگاه شيمي محيط مقررات ايمنی زيستی در آزمايشگاهها ژنتيک پزشکي
آيين‌ نامه‌ حفاظتي مواد خطرناك‌، قابل‌ اشتعال و انفجار الزامات عمومی برای احراز صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون
زیست ایمنی نظافت و نظم در آزمايشگاه
دستورالعمل اجرائی استاندارد Standard Operating Procedure SOP – 1 دستورالعمل اجرائی استاندارد Standard Operating Procedure SOP – 2
مدیریت خطر راهنمای نحوه صحيح امحاء مواد شيميايی
مجموعه قوانین و قواعد ایمنی اصول ایمنی در آزمایشگاهها