تجهیزات آزمایشگاه حرارت

تصویر دستگاه

نام دستگاه

کاربرد دستگاه

توضیحات

دستگاه بررسی انتقال حرارت هدایتی

بررسی هدایت حرارتی در طول یک میله با جنس ساده
بررسی هدایت حرارتی در طول یک میله با جنس مرکب
بررسی اثر تغییر سطح هدایت حرارتی در طول یک میله با جنس ساده
بررسی اثرسطح تماس هدایت حرارتی درطول میله با جنس ساده
محاسبه ضریب هدایت حرارتی در چوب پنبه
محاسبه ضریب هدایت حرارتی در انتقال حرارت شعاعی

دستگاه انتقال حرارت تشعشعی

بررسی قانون عکس مجذور فاصله در تشعشع حرارتی
بررسی قانون استفان- بولتزمن
محاسبه ضریب پخش حرارتی
بررسی اثر سطح(ضریب دید)

دستگاه انتقال حرارت جابجایی آزاد واجباری

تعیین رابطه توان ورودی و دمای سطح در انتقال حرارت جابجایی آزاد
تعیین رابطه توان ورودی و دمای سطح در انتقال حرارت جابجایی اجباری
برسی توزیع دما در طول یک سطح افزایش یافته
مقایسه انتقال حرارت در جریان جابجایی آزاد در یک سطح افقی و قائم

دستگاه بررسی انتقال حرارت در جوشش و میعان

مشاهده سه حالت مختلف جوش
محاسبه شار حرارت سطح و ضریب انتقال حرارت سطح در فشار ثابت
مشاهده میعان فیلمی و محاسبه ضریب حرارت کلی خنک کننده
تاثیر قشار بر شار حرارتی بحرانی
دلیل غلیان ناگهانی در دیگهای بخار
رابطه ی فشار بخار اشباع و دما

دستگاه مبدل حرارتی پوسته ولوله

آشنایی با مبدل های حرارتی پوسته و لوله
بررسی عملکرد یک مبدل پوسته و لوله
تعیین ضریب کلی انتقال حرارت مبدل
بررسی تاثیر تغییرات دبی بر میزان تبادل حرارتی مبدل پوسته و لوله
بررسی چهار حالت ممکن جانمایی سیال در مبدل