تجهیزات آزمایشگاه عملیات واحد

تصویر دستگاه

نام دستگاه

کاربرد دستگاه

توضیحات

برج تقطیرسینی دار

تعيين افت فشار در طول ستون
تعيين بازده كل ستون
بررسی تقطير به ميزان ثابت رفلاكس
بررسی تقطير در حالت پيوسته
بررسی تقطير در حالت پيوسته و خلا
بررسی تقطير در حالت ناپيوسته

خشک کن دوار

قابلیت کالیبره کردن دور موتور برای قسمت دوار خشک کن
قابلیت اندازه گیری سرعت هوای داخل استوانه ی خشک کن
قابلیت اندازه گیری بازده و افت دمای خشک کن با دمای هوای ورودی متغیر
بررسی اثر دور خشک کن بر راندمان خشک کردن
بررسی اثر شیب خشک کن بر راندمان خشک کردن
بررسی اثر میزان رطوبت مواد ورودی بر راندمان خشک کردن

خشک کن سینی دار

بررسی اثر پارامترهای دور فن ،توان هیتر، زمان بر میزان خشک شدن مواد مختلف
قابلیت اندازه گیری سرعت هوای خروجی از خشک کن

دستگاه جذب گاز

بررسی شرایط طغیان در برج جذب
تعیین میزان جذب دی اکسید کربن در آب
قابلیت تعیین افت فشار ستون جذب
بررسی پارامترهای مختلف مانند دبی هوا ، آب و میزان دی اکسید کربن ورودی بر میزان جذب

دستگاه استخراج جامد – مایع

استخراج حالت پیوسته
استخراج با حالت سوسکسله
بررسی درصد استخراج روغن
بررسی تاثیر دما بر استخراج جامد- مایع

دستگاه استخراج مایع – مایع

تعیین ضریب توزیع اتانول در دو فاز آبی و آلی
قابلیت کالیبراسیون پمپ و اندازه گیری حجم آکنه ها
مشاهده جریان مختلف الجهت در یک برج آکنده و نقطه طغیان برج
تعیین ضریب انتقال جرم در حالتی که فاز آبی فاز پیوسته باشد
تعیین ضریب انتقال جرم در حالتی که فاز روغن فاز پیوسته باشد
مجهز به برج تقطیر آکنده با هدف بازیافت اتانول