تجهیزات آزمایشگاهی رفتار حرکتی

تصویر دستگاه

نام دستگاه

کاربرد دستگاه

توضیحات

دستگاه تخته نیرو (Force plate)

یک دستگاه خاص برای اندازه گیری نیروهای اعمال شده توسط یک جسم بر روی زمین استفاده می شود.
این ابزار در زمینه های ارتوپدی، آسیب شناسی و تحقیقات بیومکانیکی مفید است. همچنین در آنالیز نیروهای حرکت در ورزشکاران، سالمندان، کودکان و بیماران مورد استفاده قرار می گیرد.

دستگاه دینامومتر قدرت پنجه دست(Isometric Handgrip Dynamometer)

قدرت پنجه یکی از فاکتورهای مهم در ورزش است . دستگاه دینامومتر قدرت پنجه یک ابزار اندازه گیری ایزومتریک برای سنجش قدرت دست و عضلان جلویی دست می باشد. این ابزار برای سنجش قدرت پنجه ورزشکاران و همچنین برای استعدادیابی در ورزش استفاده می شود.

دستگاه تعادل سنج ایستا (Stabilometer)

دستگاه سنجش پایداری وضعیت بدنی, نوسانات بدنی را به طور غیر مستقیم بر پایه واکنش سطح ایستا نسبت به نیروهای وارده ناشی از تغییرات مرکز ثقل فرد را اندازه گیری و تحلیل می نماید. از این دستگاه برای سنجش تعادل ورزشکاران، سالمندان، کودکان، افراد معمول و بیماران خاص مورد استفاده قرار می گیرد.

دستگاه تعادل سنج پویا (Dynamic Balance)

پایداری وضعیت بدن در شرایط آزمایشگاهی با ثبت نوسانات لحظه ای غیر ارادی بدن که با چشم قابل دیدن نیستند، ارزیابی می شوند. این کار با ایستادن بر روی یک صفحه نیروسنج که نیروهای عمودی حاصل از وزن را در نقاط مختلف اندازه گیری می کند، انجام می گیرد. اطلاعات حاصل جمع آوری شده در قسمت کامپیوتری دستگاه ذخیره می شود. مشخص کردن محل فشار در طول زمان می تواند برای محاسبه طیف پارامترهای مختلف نوسانات بدن مورد استفاده قرار می گیرد. از این دستگاه برای سنجش تعادل ورزشکاران، سالمندان، بیماران و کودکان استفاده می کنند.

دستگاه سنجش زمان واکنش (Reaction Time Test)

زمان واکنش شامل سه نوع ساده، انتخابی و افتراقی است. در این تست از صفحه سنسور و نمایشگر مخصوص استفاده می شود که آزمودنی بر روی نقطه صفر صفحه سنسور ایستاده و با توجه به روشن شدن محرک نوری به سمت درست، روی صفحه سنسور به صورت جفت پا می پرد و زمان عکس العمل و پاسخ آزمودنی مشخص می گردد.
این ابزار برای سنجش زمان واکنش ورزشکاران به محرک های دیداری و شنیداری طراحی شده است. در این ابزار، آزمودنی در وسط صفحه قرار گرفته و بر اساس ارائه محرک خاص به چهار جهت جلو، عقب، چپ و راست واکنش نشان می دهد.

دستگاه ادراک عمق

از این دستگاه برای تعیین عوامل مختلف اثر گذار بر ادراک عمق، رنگ و شکل و نیز تعیین بهترین رنگ برای زمین های ورزشی و ابزار مورد استفاده در آن ورزش، مورد استفاده قرار می گیرد.

دستگاه سنجش دوره بی پاسخی روانشناختی و زمان واکنش

قابلیت اندازه گیری زمان واکنش افتراقی با دست و پا، اندازه گیری زمان واکنش پا و ارائه خودکار انواع محرک های دیداری و شنیداری به صورت تصادفی یا برنامه ریزی شده است.

دستگاه زمانبندی پیش انطباقی

قابلیت شبیه سازی محرک هایی شبیه ضربات تنیس و پاسخ به محرک های ارائه شده مشابه با شرایط واقعی تمرین و مسابقه و استفاده از کلیه بازخورد ها. قابلیت حمل و جابجایی آسان و امکان دسترسی راحت تر به آزمودنی ها در شرایط زمانی و مکانی مختلف.