HSE

Tab 1 content goes here.
Tab 2 content goes here.
Tab 3 content goes here.
Tab 4 content goes here.


Heading-1 Heading-2
value-1 value-2
value-1 value-2

 

نظام بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) نظام بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
آزمايشگاه برق نظافت و نظم در آزمايشگاه
آيين نامه کار روي خطوط و تجهيزات برقدار کپسول های اطفاء حریق
اتصال به زمين ادامه
اتصال به زمين1
ايمني آزمايشگاههاي فيزيک سیستم های کشف و اعلان حریق
ايمني در آزمايشگاه هاي شيمي راهنما و چک لیست ایمنی در آزمایشگاه
ايمني در آزمايشگاه زيست شناسي راه كارهاي كنترل خطر
ايمني در کارگاه ها چاه ارت چیست
تاسيسات الکتريکي آیین نامه ایمنی در آزمایشگاه ها
خطوط برق ایمنی در آزمایشگاه مواد شیمیایی
مکانيک خاک سيستم اتصال به زمين ( ارتينگ )
کتابچه ايمني آزمايشگاه کنترل فرآيند آيين نامه طبقه بندي و برچسب گذاری مواد شيميايی كشور
کتابچه ايمني آزمايشگاه انتقال حرارت پلان محل نصب کپسول های آتش نشانی
کتابچه ايمني آزمايشگاه خواص سنگ مخزن آزمایشگاه شیمی
کتابچه ايمني آزمايشگاه عمليات واحد ارت يا زمين حفاظتی
آشنايي باآزمايشگاه شيمي محيط مقررات ايمنی زيستی در آزمايشگاهها ژنتيک پزشکي
آيين‌ نامه‌ حفاظتي مواد خطرناك‌، قابل‌ اشتعال و انفجار الزامات عمومی برای احراز صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون
زیست ایمنی نظافت و نظم در آزمايشگاه
دستورالعمل اجرائی استاندارد Standard Operating Procedure SOP – 1 دستورالعمل اجرائی استاندارد Standard Operating Procedure SOP – 2
مدیریت خطر راهنمای نحوه صحيح امحاء مواد شيميايی
مجموعه قوانین و قواعد ایمنی اصول ایمنی در آزمایشگاهها