طرح های پژوهشی خارج از دانشگاه

[button style=”btn-success btn-sm” icon=”glyphicon glyphicon-list-alt” align=”left” iconcolor=”#eeee22″ type=”link” target=”false” title=”پروپوزال پژوهشهای کاربردی تقاضا محور بند الف ماده ۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه کشور + فرم پیشنهاد پروژه” link=”https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2014/06/proposal-Madeh-17.doc”]
 
[button style=”btn-success btn-sm” icon=”glyphicon glyphicon-list-alt” align=”left” iconcolor=”#eeee22″ type=”link” target=”false” title=”آیین نامه اجرايي دبيرخانه بند «الف» ماده 17 قانون برنامه پنجم توسعه کشور” link=”https://www.hsu.ac.ir/research/files/2014/06/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%8A.docx”]
 
[button style=”btn-success btn-sm” icon=”glyphicon glyphicon-list-alt” align=”left” iconcolor=”#eeee22″ type=”link” target=”false” title=”تفاهم نامه همکاری دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه علوم پزشکی سبزوار + پروپوزال” link=”https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2014/06/Proposal_hsr.doc”]