معرفی اعضا

 

دکتر احمد فرزانه کرد           تلفن :   44012520-051       پست الکترونیک:afarzaneh@hsu.ac.ira

دکتر حمید رضا اویسی       تلفن : 44012521 -051         پست الکترونیک: hamid.oveisi@hsu.ac.ir

دکتر مجید بقایی نژاد            تلفن : 44012880 -051        پست الکترونیک: mbnejad@hsu.ac.ir

محمد دولت         تلفن : 44012672 -051        پست الکترونیک:

دکتر بهنام مهدوی     تلفن : 44012998 -051        پست الکترونیک: b.mahdavi@hsu.ac.ir

همکاران:
آقای اکبربیدی [کارشناس پژوهشی]            تلفن : 44012524 -051           پست الکترونیک:
خانم علی آبادی [کارشناس پژوهشی]              تلفن : 44012523 -051           پست الکترونیک:az.aliabadi@hsu.ac.ir
خانم محمدی مقدم [کارشناس پژوهشی]           تلفن: 44012637 -051           پست الکترونیک:mohammadi@hsu.ac.ir
خانم اشراقی [مسئول دفتر معاونت پژوهشی]    تلفن: 44012521 -051           پست الکترونیک:f.eshraghi@hsu.ac.ir