فراخوان طرح

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/04/تمديدفراخوان-حمايت-از-طرح-هاي-پژوهشي-و-دوره-پسادکتري.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/03/فراخوان-ارسال-طرحهاي-مطالعاتي-و-پژوهشي-قابل-اجرا-در-سواحل-مکران.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/03/فراخوان-حمايت-از-پايان-نامه-هاي-کارشناسي-ارشد.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/03/پيرو-نامه-فراخوان-ساخت-مبدل-کاتاليست-هاي-کاهنده-آلاينده-هاي-جوي.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/02/پذيرش-نيروي-امريه-سربازي-در-دانشگاه-کوثر-بجنورد.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/02/ارسال-پروپوزال-هاي-همکاري-علمي-و-فني-چند-جانبه-در-حوزه-تنوع-زيستي-و-حفاظت-از-ذخاير-ژنتيکي.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/02/راخوان-جذب-امريه-ارتباط-باصنعت.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/02/چالش-هفته-نظام-ايده-ها-و-نيازها-28-بهمن-1402.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/02/گزارش-بررسي-توليدات-علمي-ايران.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/02/فراخوان-حمايت-از-پايان-نامه-ها-و-رساله-هاي-تحصيلات-تکميلي-حيطه-مالکيت-فکري.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/02/چالش-هفته-با-شماره-نامه-310617-.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/چالش-هفته-نظام-ايده-ها-و-نيازها-07-بهمن-1402.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/چالش-هفته-نظام-ايده-ها-و-نيازها-30-دي-1402.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/چالش-هفته-با-شماره-نامه-288883-.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/چالش-هفته-نظام-ايده-ها-و-نيازها-16-دي-1402.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/فراخوان-حمايت-از-طرح-هاي-پژوهشي-توسط-پژوهشگاه-فرهنگ،-هنر-و-ارتباطات.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2023/12/فراخوان-طرح-جهت-ارائه-راهکارهاي-حل-مشکل-آلودگي-هوا.pdf

http://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2023/12/حمايت-از-ايده‌ها،-محصولات-و-خدمات-نوآورانه-حوزه-ديپلماسي.pdf

http://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2023/12/فراخوان-حمايت-از-توسعه-فناوري-هاي-نو-ظهور-و-پيشرفته.zip

http://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2023/12/فراخوان-مرحله-دوم-حمايت-از-پايان-نامه-ها.zip

http://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2023/12/چالش-هفته-نظام-ايده-ها-و-نيازها-25آذر-1402.pdf

http://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2023/12/چالش-هفته-نظام-ايده-ها-و-نيازها-13-آذر-1402.pdf

http://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2023/12/حمايت-پژوهشگاه-اقيانوس-شناسي-از-پايان-نامه-هاي-ارشد-و-دکتري.pdf

فراخوان-حمايت-از-طرح-هاي-پژوهشي-وفناورانه

چالش-هفته-نظام-ايده-ها-و-نيازها-20-آبان-1402.

چالش-هفته-نظام-ايده-ها-و-نيازها-13-آبان-1402.

طرح-پژوهشي-با-عنوان-اثر-بخشي-اقدامات-پيشگيري-در-کاهش-شيوع-اعتياد

فراخوان-جامع-حمايت-از-طرحهاي-پژوهشي-و-فناوري.

تأمين-سلول-ها-و-پلاسميدهاي-مورد-نياز-پژوهشي

حمايت-ايرانسل-از-پايان-نامه-هاي-دانشجويي-در-مقاطع-تحصيلات-تکميلي

چالش-هفته-نظام-ايده-ها-و-نيازها-01-آبان-1402

چالش-هفته-نظام-ايده-ها-و-نيازها-22-مهر-1402.pdf

حمايت-از-پايان-نامه-هاي-مربوط-به-حوزه-تحول-در-علوم-انساني

فراخوان طرح احياي چاه هاي بسته و کم بازده نفتي در نظام ايده ها و نيازها

چالش هفته نظام ايده ها و نيازها

ساخت-مدل-براي-ارزيابي-طرح-هاي-زير-بنايي-حمل-و-نقل