نشریات دانشگاه

نشریات دانشگاه حکیم سبزواری

ورزش و علوم زیست حرکتی

ترتیب انتشار: دوفصلنامه
شاپا: 2228-723X
دانشکده علوم ورزشی
مدیر مسئول: دکتر رویا عسکری
سردبیر: دکتر امیرحسین حقیقی

مطالعات جغرافیایی مناطق خشک

ترتیب انتشار: فصلنامه
شاپا: ۱۹۱۰-۲۹۸۱
مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی
مدیر مسئول: دکتر سید هادی حسینی
سردبیر: دکتر علی اکبر عنابستانی

Journal of Frame and Matrix Theory

Frequency: Semiannual
ISSN: 3041-8526
Faculty of Mathematics & Computer Sciences
Director in charge: Dr. Ali Akbar Estaji
Editor in chief: Dr. Ali Akbar Arefijamal