در راستای استفاده بهینه از امکانات آموزشی و اعضای هیأت علمی تخصصی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، این تفاهم نامه بین دانشگاه حکیم سبزواری و دانشکده فنی امام خمینی (ره) سبزوار با شرایط ذیل منعقد می گردد:
 

تفاهم نامه دانشگاه حکیم سبزواری و دانشکده فنی امام خمینی (ره)

 

تفاهم نامه دانشگاه حکیم سبزواری و دانشکده فنی امام خمینی (ره)