یادداشت تفاهم همکاری دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه غالب هراتیادداشت تفاهم همکاری دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه غالب هرات