نشریات دانشگاه

picturetitle
SAUES JOURNAL
Publisher:Hakim Sabzevari University
Editor-in-Chief:Dr. Shahab Abbaszadeh
Online ISSN:2588-3658
Editorial Board:Dr. Hassan Estaji,Professor Mark Gillem,Professor Mark Gillem,Professor Howard Davis,Professor Howard Davis,Professor CLARA E. IRAZÁBAL-ZURITA,Professor J. Nouri,Professor J. Nouri,Dr. Farzad Pour Rahimian
Advances in Solid and Fluid Mechanics (ASFM)
The International Journal
Editor of Solid Mechanics: Ehsan Etemadi
Editor of Fluid Mechanics: Ehsan Amiri Rad
Director in charge Esmail Lakzian
Editorial Board Members:Fayssal Benkhaldoun,Farhang Honarvar,Akbar Afaghi Khatibi,Ali Ghahremaninezhad
Journal of Studies on Literary Theory and Genres
Publisher:Hakim Sabzevari University
Director in charge:Dr Abas Mohamadian
Editor-in-Chief:Dr.Mahyar Alavi moghadam

Journal of Applied Material Science

Publisher:Hakim Sabzevari University
Director in-charge: Professor Gholam-Ali Farzi
Editor-in-Chief:Dr. Yadolah Alinia
Online ISSN:
Editorial Board:Professor Gholam-Ali Farzi,Dr. Yadolah Alinia, Professor Mehmet Ali Guler, Professor Sami El Borgi,Dr. Ali Beheshti, Professor Abdel Hamid Elaissari, Professor Alexis Fischer,Professor Alireza badiei, Professor Emmanuel Beyou, Professor Farshid Sefat, Professor Sabu Thomas
Applied Geomorphology of Iran
Director in charge:Dr Shahram Bahrami
Editor-in-Chief:Dr.Abloghasem Amirahmadi
ورزش و علوم زیست حرکتی
نوع نشریه:دو فصلنامه
صاحب امتیاز :دانشگاه حکیم سبزواری
مدیر مسئول :دکتر سیدعلیرضا حسینی کاخک
سر دبیر :دکتر محمدرضا حامدی نیا
مطالعات جغرافیایی مناطق خشک
نوع نشریه :فصلنامه علمی ـ پژوهشی
صاحب امتیاز :مرکز پژوهشی جغرافیایی و اجتماعی،دانشگاه حکیم سبزواری
مدیر مسئول :دکتر محمد علی زنگنه اسدی
سر دبیر :دکتر جعفر جوان