اهداف مرکز رشد

1-فراهم کردن ﺑﺴﺘﺮهای لازم برای ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎري ﻛﺮدن دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ؛

‫2- اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪي ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻧﻮآوري و ﺧﻼﻗﻴﺖ پژوهشگران ﺟﻮان؛

‫3-ﻛﻤﻚ ﺑﻪ روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺤﻠﻲ و منطقه ای ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوري؛

‫4- احیای روشهای تولید و استقلال اقتصادی سنتی محلی با تکیه بر فناوری و روشهای پیشرفته

5- کمک به ﮔﺴﺘﺮش و رﺷﺪ واﺣﺪﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﺘﻮﺳﻂ داﻧﺶﻣﺪار و ﻓﻨﺎور محور

‫6- کمک به اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺟﺬب ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎن و داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ در زمینه های فنی و مهندسی – کشاورزی- محیط زیست – علوم پزشکی و زیستی

7- کمک به جذب بیشتر کارآموزان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در بازار کار و ایجاد شغل

8- توسعه و تعميق ارتباط واحدهاي صنعتی و اجرايي با دانشگاه حکیم سبزواری

اطلاعات تماس

آدرس:میدان صاحب الزمان خیابان 24 متری انقلاب خیابان نیستان پلاک 5کد پستی :9618676115
تلفن تماس 44641952-44641958
پست الکترونیک:roshd@hsu.ac.ir