شرح وظایف واحدهای فناور

1- انجام فازهای اجرایی ایده محوری

2- انجام دقیق تر اقدامات مورد تاکید شوررای فناوری مرکز رشد (در صورت وجود)

3- ارتباط مستمر با مرکز رشد و ناظر دوره

4- تهیه و ارئه گزارشات پیشرفت کار بر اساس زمابندی فازهای اجرایی

5- حضور فعال در فعالیتهای مرکز رشد (آموزش، مشاوره، جشنواره، نمایشگاه و …)

6- رعایت قوانین و مقررات مرکز رشد و سایر قوانین مرتبط با جوزه کسب و کار