کارکنان دانشکده

نام و نام خانوادگی عنوان شغلی محل کار تلفن
 

مجید ثابتی سبزوار

 

بازنشسته

 

 

 

مهدی شیعی

 

بازنشسته

 

     –

 

     –

 

اعظم افضلی فر

 

کارشناس آموزش

 

آموزش دانشکده

 

05144043149

 

اشرف السادات اقدسی

 

 مسئول دفتر ریاست دانشکده

 

دفتر ریاست دانشکده

 

05144012451

 

زهره بنی هاشمی

 

کارشناس آزمایشگاه شیمی

 

گروه شیمی

 

05144013151

 

ابوالقاسم فوجی

 

کارشناس آزمایشگاه فیزیک

 

آزمایشگاه فیزیک جدید

 

05144013250

 

علیمحمد طزری

 

کارشناس آزمایشگاه زیست شناسی

 

گروه زیست شناسی

 

05144013287

 

ابوذر شمس آبادی

 

مسوول انبار شیمی

 

گروه شیمی

 

05144013252

 

محمدمهدی ارشادی مقدم

 

انباردار زیست شناسی

 

گروه زیست شناسی

 

05144013274

 

سید محمد قریشی

 

امین اموال دانشگاه

 

05144012579