کارکنان دانشکده

نام و نام خانوادگی عنوان شغلی محل کار تلفن
مجید ثابتی سبزوار رئیس اداره آموزش آموزش دانشکده 05144013043
مهدی شیعی کارشناس آموزش آموزش دانشکده 05144013044
اعظم افضلی فر کارشناس آموزش آموزش دانشکده 05144043149
اشرف السادات اقدسی  مسئول دفتر ریاست دانشکده دفتر ریاست دانشکده 05144012451
زهره بنی هاشمی کارشناس آزمایشگاه شیمی گروه شیمی 05144013151
ابوالقاسم فوجی کارشناس آزمایشگاه فیزیک آزمایشگاه فیزیک جدید 05144013250
علیمحمد طزری کارشناس آزمایشگاه زیست شناسی گروه زیست شناسی 05144013287
ابوذر شمس آبادی مسوول انبار شیمی گروه شیمی 05144013252
محمدمهدی ارشادی مقدم انباردار زیست شناسی گروه زیست شناسی 05144013274
سیدعباس علوی نژاد امین اموال دانشکده 05144043039