ضمن تشکر از دانشجویانی که ایمنی در آزمایشگاه را امری مهم دانسته و در کارگاه ایمنی در آزمایشگاهها شرکت نمودند. به اطلاع کلیه دانشجویان ارشد ورودی سال 93 که در کارگاه مذکور شرکت ننموده اند، می رساند شر کت در آزمون دوشنبه مورخ 11/08/94 ساعت 12 در اتاق 208 یا 218 اجباری می باشد.چنانچه دانشجویان ارشدی در کارگاه شرکت نکرده اند و در امتحان نیز شرکت نکنند، از ورودشان به آزمایشگاه ممانعت به عمل می آید. جهت دریافت فایل ایمنی در آزمایشگاه با آوردن فلش به دفتر دانشکده علوم پایه مراجعه نمایید. دانشجویانی که فایل ایمنی در کارگاه را به طریق دیگر دریافت نموده اند( ایمیل یا فلش از بقیه دانشجویان) و ار صفحه 66 تا 95 قابل خواندن نیست،باید ورژن PDF بالاتز از 6 باشد یا از Foxit Reader (فاکس ریدر )استفاده نمایند.