مصاحبه دکترا در دانشکده برای دو گروه فیزیک و شیمی در تاریخ های زیر برگزار می گردد:

شنبه : گروه شیمی   1396/3/20

یکشبه:  گروه فیزیک   1396/3/21

 
 

”ضمنا دانشکده ی علوم پایه برای تمام دواطلبان شرکت کننده آرزوی موفقیت و سربلندی دارد.“