سخنرانی علمی با موضوع جالب:

 
 

  controlling the brain’s functions with laser  “

 
 

کنترل رفتار مغز با لیزر،   با حضور دکتر محمد اسماعیل زیبایی عضو هیات

 

 علمی دانشگاه شهید بهشتی روز دوشنبه 96/08/01 در دانشکده علوم

 

پایه ، کلاس 208 برگزار می گردد.