در آخرین جلسه هیات ممیزه دانشگاه حکیم سبزواری، یک عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه موفق به کسب  مرتبه دانشیاری شد.

دکتر محمد زیرک عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه حکیم سبزواری دراین جلسه ارتقاء پیدا نمود.