رشته های تحصیلی

 

     دانشکده     گروه آموزشی         دوره تحصیلی   رشته ی تحصیلی- گرایش
1 علوم پايه شیمی کارشناسی شیمی دارویی∗
2 علوم پايه شيمي کارشناسي شيمي – شيمي محض
3 علوم پايه شيمي کارشناسي شیمی کاربردی
4 علوم پايه شيمي کارشناسـي ارشد شيمي – شيمي آلي
5 علوم پايه شيمي کارشناسـي ارشد شيمي – شيمي فيزيک
6 علوم پايه شيمي کارشناسـي ارشد شيمي – شيمي معدني
7 علوم پايه شيمي کارشناسي ارشد شيمي تجزيه
8 علوم پايه شيمي دکتري شيمي معدني
9 علوم پايه فيزيک کارشناسي فيزيک – فيزيک حالت جامد
10 علوم پايه فيزيک کارشناسي فيزيک – هسته اي
11 علوم پايه فيزيک کارشناسـي ارشد فيزيک – ژئو فيزيک
12 علوم پايه فيزيک کارشناسـي ارشد فيزيک – ذرات بنيادي
13 علوم پايه فيزيک کارشناسـي ارشد فيزيک – فيزيک حالت جامد
14 علوم پايه فيزيک کارشناسـي ارشد فيزيک – هسته اي
15 علوم پايه فيزيک دکتري فيزيک – هسته اي
16 علوم پايه زيست شناسي کارشناسي زيست شناسي – عمومي∗
17 علوم پايه زيست شناسي کارشناسـي زيست شناسي ـ بيوشيمي∗
18 علوم پايه زيست شناسي کارشناسـي زیست شناسی سلولی و مولکولی
19 علوم پايه زيست شناسي کارشناسـي زیست شناسی گیاهی
20 علوم پايه زيست شناسي کارشناسـي زیست شناسی جانوری
21 علوم پايه زيست شناسي کارشناسـي ارشد زيست شناسي ـ بيوشيمي
22 علوم پايه زيست شناسي کارشناسـي ارشد بیوسینماتیک جانوری
23 علوم پايه زيست شناسي کارشناسـي ارشد زيست شناسي– علوم سلولي و مولکولي

∗  کارشناس شیمی دارویی: آخرین ورودی دراین گرایش سال 94 بوده است.
∗ کارشناس زیست شناسی عمومی: آخرین ورودی دراین گرایش سال 94 بوده است.

∗کارشناس زیست شناسی بیوشیمی: آخرین ورودی دراین گرایش سال 94 بوده است.