رشته های تحصیلی

کارشناسی شیمی دارویی: آخرین ورودی دراین گرایش سال 94 بوده است.
کارشناسی زیست شناسی عمومی: آخرین ورودی دراین گرایش سال 94 بوده است.

کارشناسی زیست شناسی بیوشیمی: آخرین ورودی دراین گرایش سال 94 بوده است.