ریاست دانشکده

نام و نام خانوادگي: دکتر حامد اکبرزاده

بالاترين مدرك و رشته تحصيلي:

دكتراي شیمی 

مرتبه دانشگاهي: دانشیار

برای دریافت شرح حال کلیک کنید (شرح حال).