ریاست دانشکده

نام و نام خانوادگي: دکتر مهدی بقایری

بالاترين مدرك و رشته تحصيلي:

دكتراي شیمی تجزیه

مرتبه دانشگاهي: 

دانشیار

برای دریافت شرح حال کلیک کنید

(شرح حال)

 شماره تماس : 44013500