ریاست دانشکده

نام و نام خانوادگي: دکتر مهدی بقایری

بالاترين مدرك و رشته تحصيلي:

دكتراي شیمی 

مرتبه دانشگاهي: 

برای دریافت شرح حال کلیک کنید (شرح حال).