ریاست دانشکده

 به نام خدا

شرح حال  (Resume)

نام و نام خانوادگي: دکتر حامد اکبرزاده


بالاترين مدرك و رشته تحصيلي:

دكتراي شیمی 

مرتبه دانشگاهي: دانشیار

– حوزه فعاليت تحقيقاتي: 

 –  كارهاي اجرائي:

عضويت در :