رشته های تحصیلی دانشکده

 ر دانشکده گروه آموزشی دوره تحصیلی رشته تحصیلی- گرایش
۱ تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی
۲ تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی (گرایش عمومی) کارشناسـی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی (تربیت بدنی عمومی)
۳ تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی(فیزیولوژی ورزشی) کارشناسـی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی – فیزیولوژی ورزشی
۴ تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی(رفتار حرکتی ) کارشناسـی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی-رفتار حرکتی
5 ربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی(مدیریت ورزش) کارشناسـی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزش
6 ربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی وعلوم ورزشی(فیزیولوژی ورزشی) دکتری تربیت بدنی وعلوم ورزشی-فیزیولوژی ورزشی
7 ربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی وعلوم ورزشی(فیزیولوژی ورزشی-عصبی و عضلانی) دکتری تربیت بدنی وعلوم ورزشی-فیزیولوژی ورزشی-عصبی و عضلانی