اعضای هیات علمی

      دکتر محمد رضا حامدی نیا

hosini

عضو هیات علمی گروه:

دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی – گرایش فیزیولوژی ورزش

مدرک تحصیلی- رشته:

دکتری فیزیولوژی ورزش                                                                 

نحوه همکاری:

تمام وقت

مرتبه علمی:

استاد

مسئولیت:

عضو هیات علمی گروه فیزیولوژی ورزشی-رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

پست الکترونیکی:

mrhamedinia@hsu.ac.ir

تلفن:

44012750

شماره اتاق:

12

 

سوابق تحصیلی:

مدرک رشته دانشگاه تاریخ
دکترا فیزیولوژی ورزش تربیت معلم تهران 1381
کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه تهران 1376
کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد 1374

 سوابق پژوهشی :

ترجمه کتاب: 1– بیوشیمی فعالیت های ورزشی                   2- تاثیر محیط بر فعالیت های ورزشی             3- رادیکالهای آزاد در ورزش و پیری

4- اصول علمی تمرینهای تخصصی و آمادگی جسمانی          5- روانشناسی برای مربیان تربیت بدنی          6- فعالیت ورزشی و هورمون ها

7- تئوری و زمان بندی تمرین                                                7- روش تحقیق در تربیت بدنی و تندرستی   8-آمادگی جسمانی پیشرفته-ارزیابی و تجویز پیشرفته

 بیش از 60 عنوان مقاله بیش از 40 عنوان راهنمایی و مشاوره پایان نامه

سوابق اجرایی و مدیریتی:

عنوان موسسه تاریخ
مدیر پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری 1382
رئیس دانشکده دانشگاه حکیم سبزواری 1384
معاون پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری 1387
معاون دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری 1389
رئیس دانشکده دانشگاه حکیم سبزواری 1393

 

    دکتر امیر حسین حقیقی

haghighi

عضو هیات علمی گروه:

دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی -گرایش فیزیولوژی ورزش  

مدرک تحصیلی- رشته:

دکتری فیزیولوژی ورزش                                                                 

نحوه همکاری:

تمام وقت

مرتبه علمی:

دانشیار

مسئولیت:

عضو هیات علمی ومدیر گروه فیزیولوژی ورزشی

پست الکترونیکی:

ah.haghighi.hsu.ac.ir

تلفن:

44012765

شماره اتاق:

14

 

سوابق تحصیلی:

مدرک رشته دانشگاه تاریخ
دکترا فیزیولوژی ورزشی تهران 1384
کارشناسی ارشد تربیت بدنی تهران 1376
کارشناسی تربیت بدنی تهران 1373

     سوابق پژوهشی :

ترجمه کتاب:1-پايش بيوشيميايي تمرين هاي ورزشي                     2-تئوري و روش شناسي تمرين

بیش از 40 عنوان مقاله و 36 عنوان راهنمایی و مشاوره پایان نامه

سوابق اجرایی و مدیریتی:

عنوان موسسه تاریخ
مدیر گروه تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری- دانشکده تربیت بدنی 1386
مدیر گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه حکیم سبزواری- دانشکده تربیت بدنی 1391

 

 

  دکتر سید علیرضا حسینی کاخک

hosini

عضو هیات علمی گروه:

دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی -گرایش فیزیولوژی ورزش  

مدرک تحصیلی- رشته:

دکتری فیزیولوژی ورزش                                                                 

نحوه همکاری:

تمام وقت

مرتبه علمی:

دانشیار

مسئولیت:

عضو هیات علمی فیزیولوژی ورزشی-مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

پست الکترونیکی:

hosseini18@yahoo.com

تلفن:

44012764

شماره اتاق:

15

                       

 

سوابق تحصیلی:

مدرک رشته دانشگاه تاریخ
دکترا فیزیولوژی ورزش دانشگاه تربیت مدرس تهران 1386
کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم تهران 1380
کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد 1376

سوابق پژوهشی :

ترجمه و تالیف کتاب:1-روش های تمرین در حیوانات آزمایشگاهی              2-مرگ ناگهانی در ورزش

بیش از 30 عنوان مقاله و 26 عنوان راهنمایی و مشاوره پایان نامه

سوابق اجرایی و مدیریتی:

عنوان موسسه تاریخ
مدیر پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری 1382
رییس دانشکده دانشگاه حکیم سبزواری 1384
معاون پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری 1387
مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری 1393

 

   دکتر رویا عسکری

ShowImage.ashx

عضو هیات علمی گروه:

دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی- گرایش فیزیولوژی ورزش  

مدرک تحصیلی- رشته:

دکتری فیزیولوژی ورزش                                                                 

نحوه همکاری:

تمام وقت

مرتبه علمی:

استادیار

مسئولیت:

عضو هیات علمی فیزیولوژی ورزشی

پست الکترونیکی:

 royasabzevar@yahoo.com

تلفن:

44012763

شماره اتاق:

16

 

 

سوابق تحصیلی:

مدرک رشته دانشگاه تاریخ
دکترا فیزیولوژی ورزشی تهران  91
کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی تهران  73
کارشناسی فیزیولوژی ورزشی تهران 70

  سوابق پژوهشی :

ترجمه و تالیف کتاب:1-.بدمينتون گام هايي به سوي موفقيت              2-آناتومي ويژه دانشجويان تربيت بدني            3-انگليسي در گستره ي علوم( English reader for scienc)

8 عنوان مقاله و 5عنوان راهنمایی و مشاوره پایان نامه

سوابق اجرایی و مدیریتی:

عنوان موسسه تاریخ
نماينده تام الاختيار در شوراي عالي انقلاب فرهنگي دانشگاه شاهرود 1374
معاونت گروه تربيت بدني حكيم سبزواري     1385-86
مدير اجرايي نشريه مطالعات فيزيولوژي دانشگاه حكيم سبزواري 87-1384
مدیر گروه تربیت بدنی عمومی حكيم سبزواري 1390

 

دکتر محمد رضا شهابی کاسب

IMG_0003

عضو هیات علمی گروه:

دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی – گرایش رفتار حرکتی  

مدرک تحصیلی- رشته:

دکتری رفتار حرکتی                                                                         

نحوه همکاری:

تمام وقت

مرتبه علمی:

استادیار

مسئولیت:

عضو هیات علمی گروه رفتار حرکتی

پست الکترونیکی:

ashkan20032003@yahoo.com

تلفن:

44012762

شماره اتاق:

11

 

سوابق تحصیلی:

ردیف مقطع تحصیلی رشته گرایش دانشگاه محل تحصیل سال اتمام
1 دکتری رشدوتکامل و یادگیری حرکتی رفتارحركتي دانشگاه شهید بهشتی تهران شهریور1389
2 کارشناسی ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي عمومي دانشگاه شهید بهشتی تهران شهریور 1383
3 لیسانس ریاضی محض دانشگاه حكيم سبزواري شهريور 1376

  سوابق پژوهشی :

5عنوان مقاله و4عنوان راهنمایی و مشاوره پایان نامه

سوابق اجرایی و مدیریتی:

ردیف عنوان سمت نام سازمان یا نهاد تاریخ شروع
1 معاون دانشكده دانشگاه حكيم سبزواري 1/9/1389
2 دبیر علمی و اجرایی اولین همایش ارتقاء سلامت و ورزش دانشجویی دانشگاه حكيم سبزواري 1389
3 مدير گروه تربيت بدني دانشگاه حكيم سبزواري 26/10/1390
4 استاد مشاور انجمن علمي تربيت بدني دانشگاه حكيم سبزواري 25/11/89
5 استاد مشاور فرهنگي دانشگاه حكيم سبزواري 1390
6 سرپرست تيم بسكتبال شهيد مسعود عليمحمدي دانشگاه حكيم سبزوارييادواره شهداي جهاد علمي آذر 90
7 سرپرست تيم هندبال دانشگاه يازدهين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان 91
8 مدير برگزاري كلاس هاي اوقات فراغت دانشگاه حكيم سبزواري 9/3/1391

 

دکتر زهرا استیری

ff

عضو هیات علمی گروه:

دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی – گرایش رفتار حرکتی  

مدرک تحصیلی- رشته:

دکتری رفتار حرکتی                                                                         

نحوه همکاری:

تمام وقت

مرتبه علمی:

استادیار

مسئولیت:

عضو هیات علمی گروه رفتار حرکتی واستاد مشاور فرهنگی-  مدیر گروه تربیت بدنی عمومی

پست الکترونیکی:

 zstiri@gmail.com

تلفن:

44012766

شماره اتاق:

13

 

 

سوابق تحصیلی:

رديف

 مدرك تحصيلي  رشته تحصيلي
1 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی
2 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
3 دکتری رفتار حرکتی

  سوابق پژوهشی :

ترجمه و تالیف کتاب:1-تالیف سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی        2-ترجمه تمرینات بسکتبال جوانان(Human Kinethics)

8 عنوان مقاله و 5عنوان راهنمایی و مشاوره پایان نامه

سوابق اجرایی و مدیریتی:

عنوان موسسه تاریخ
استاد مشاور انجمن علمی  حكيم سبزواري
عضو هیات علمی گروه رفتار حرکتی حكيم سبزواري
معاون گروه تربیت بدنی حكيم سبزواري
 مدیر گروه تربیت بدنی عمومی  حكيم سبزواري  1393

 

دکتر رسول زید آبادی

 

عضو هیات علمی گروه:

دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی – گرایش رفتار حرکتی  

مدرک تحصیلی- رشته:

دکتری رفتار حرکتی                                                                         

نحوه همکاری:

تمام وقت

مرتبه علمی:

استادیار

مسئولیت:

عضو هیات علمی گروه رفتار حرکتی

پست الکترونیکی:

zeidabady@alumni.ut.ac.ir-rzeidabadi@gmail.com

تلفن:

44012761

شماره اتاق:

8

 

 

 

سوابق تحصیلی:

ردیف مقطع تحصیلی رشته گرایش دانشگاه محل تحصیل سال اتمام
1 لیسانس تربیت بدنی صنعتی شاهرود 84
2 کارشناسی ارشد تربیت بدنی رفتار حرکتی دانشگاه تهران 87
3 دکتری تربیت بدنی رفتار حرکتی دانشگاه تهران 92

   سوابق پژوهشی :

ترجمه و تالیف کتاب:1-فرهنگ جامع رفتار حرکتی      2-مجموعه سوالات دکتری رفتار حرکتی

14 عنوان مقاله و 1عنوان راهنمایی و مشاوره پایان نامه

سوابق اجرایی و مدیریتی:

ردیف عنوان سمت نام سازمان یا نهاد تاریخ
1 دبیر علمی کمیته همایش ملی تربیت بدنی نیاز نسل فردا 92
2  عضو هیات علمی گروهرفتار حرکتی دانشگاه حکیم سبزواری 92

  

دکتر محمد رضا معین فرد

عضو هیات علمی گروه:

دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی – گرایش مدیریت ورزشی

مدرک تحصیلی- رشته:

دكترای مديريت و برنامه ريزی در سازمان های ورزشي                

نحوه همکاری:

تمام وقت

مرتبه علمی:

استادیار

مسئولیت:

عضو هیات علمی گروه مدیریت ورزشی- مدیر تربیت بدنی دانشگاه

پست الکترونیکی:

moeinfard@yahoo.com

تلفن:

44012757

شماره اتاق:

14

   

 

 سوابق تحصیلی:

ردیف مقطع تحصیلی رشته گرایش دانشگاه محل تحصیل سال اتمام
1 ليسانس تربیت بدنی دانشگاه گيلان (1372-1376)
2 کارشناسی ارشد تربیت بدنی مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی (1387-1389)
3 دکتری تربیت بدنی مدیریت و برنامه ريزی در سازمان های ورزشي  دانشگاه خوارزمی (1382-1387)

سوابق پژوهشی :

ترجمه و تالیف کتاب:1-گردشگری ورزشی

22 عنوان مقاله و 17 عنوان راهنمایی و مشاوره پایان نامه

سوابق اجرایی و مدیریتی:

ردیف عنوان سمت نام سازمان یا نهاد تاریخ شروع
1 مدیر فوق برنامه دانشگاه فردوسی واحد نيشابور  از مهرماه سال 1378 دو سال
2 مدير داخلی انجمن تربيت بدنی ايران دانشگاه فردوسی واحد نيشابور (از مهرماه 1383سه سال)
3 عضو هيأت علمی گروه مديريت ورزش دانشگاه حكيم سبزواري (از آذر ماه سال 1387 تاکنون)
4 مدير گروه مدیریت ورزش دانشگاه حكيم سبزواري (از آبان ماه 1388دو سال)
5 رئيس دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشي دانشگاه حكيم سبزواري (ازمهرماه سال1390 تا1393)
6 مدير تربيت بدنی دانشگاه حکيم سبزواری دانشگاه حكيم سبزواري (از خردادماه 1391 تاکنون)
7

 

 

 

 

دکتر پروین شوشی نسب

k3 OR 1451

عضو هیات علمی گروه:

دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی – گرایشمدیریت ورزشی

مدرک تحصیلی- رشته:

دکترای مدیریت وبرنامه ریزی در سازمان های ورزشی

نحوه همکاری:

تمام وقت

مرتبه علمی:

استادیار

مسئولیت:

عضو هیات علمی گروه مدیریت ورزشی-مدیرگروه مدیریت ورزشی

پست الکترونیکی:

P_shooshinasab@yahoo.com

تلفن:

44012758

شماره اتاق:

18

 

 

سوابق تحصیلی:

 

ردیف مقطع تحصیلی رشته گرایش دانشگاه محل تحصیل سال اتمام
1 ليسانس آموزش زبان انگلیسی دانشگاه شهید هاشمی نژاد مشهد
2 کارشناسی ارشد تربیت بدنی مدیریت ورزشی دانشگاه الزهراء
3 دکتری تربیت بدنی مدیریت و برنامه ريزی در سازمان های ورزشي  دانشگاه خوارزمی

سوابق پژوهشی :

8 عنوان مقاله و 6 عنوان راهنمایی و مشاوره پایان نامه

سوابق اجرایی و مدیریتی:

عضو هیات علمی گروه مدیریت ورزش

 

دکتر محسن دماوندی ( استادیار )

DAMAVANDI

عضو هیات علمی گروه:

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی – گرایشبیومکانیک ورزشی

مدرک تحصیلی- رشته:

دكتری بيومکانيک ورزشی                               

نحوه همکاری:

تمام وقت

مرتبه علمی:

استادیار

مسئولیت:

عضو هیات علمی گروه بیومکانیک ورزشی

پست الکترونیکی:

 mn.damavandi@gmail.com

تلفن:

44012767

شماره اتاق:

11

 

 

سوابق تحصیلی:

 

ردیف مقطع تحصیلی رشته گرایش دانشگاه محل تحصیل سال اتمام
1 ليسانس تربیت بدنی دانشگاه گیلان
2 کارشناسی ارشد تربیت بدنی فیزیولوژی ورزش دانشگاه تهران
3 دکتری حرکت شناسی بیومکانیک دانشگاه مونترال، کانادا

سوابق پژوهشی :

ترجمه و تالیف کتاب:1-بیو مکانیک ورزش       2-بیو مکانیک دویدن

24 عنوان مقاله و 3عنوان راهنمایی و مشاوره پایان نامه

سوابق اجرایی و مدیریتی:

عضو هیات علمی گروه بیومکانیک ورزشی

 

دکتر محمد رضا محمدی

MOHAMADI

عضو هیات علمی گروه:

دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی – گرایش آسیب شناسی وزش

مدرک تحصیلی- رشته:

دكتری آسیب شناسی وزش                                                               

نحوه همکاری:

تمام وقت

مرتبه علمی:

استادیار

مسئولیت:

عضو هیات علمی آسیب شناسی وزش

پست الکترونیکی:

 mohammadi32@yahoo.com & mr.mohammadi@sttu.ac.ir

تلفن:

44012760

شماره اتاق:

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوابق تحصیلی:

ردیف مقطع تحصیلی رشته گرایش دانشگاه محل تحصیل سال اتمام
1 ليسانس تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد
2 کارشناسی ارشد تربیت بدنی فیزیولوژی ورزش دانشگاه شهید بهشتی
3 دکتری تربیت بدنی  آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی دانشگاه تهران

مقالات علمی:8 عنوان مقاله

سوابق اجرایی:

عنوان موسسه تاریخ
عضو هیات علمی و مدیریت گروه تربیت بدنی دانشگاه حكيم سبزواري
عضوخبره کمیته ورزشی دانشگاه حكيم سبزواري
 استاد مشاور دانشجویان شاهد رشته تربیت بدنی دانشگاه حكيم سبزواري
مسئول روابط عمومی وامورفرهنگی نهمین دوره جشنواره مسابقات هندبال جوانان شهرهای کشور

 

     دکتر علی بنسبردی

Untitled

عضو هیات علمی گروه:

دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی – گرایش مدیریت ورزشی

مدرک تحصیلی- رشته:

 دکتری مدیریت ورزشی

نحوه همکاری:

عضو هیات علمی

مرتبه علمی:

مسئولیت:

عضو هیات علمی گروه مدیریت ورزش

پست الکترونیکی:

 alibenesbordi@gmail.com     

تلفن:

 44012759

شماره اتاق:

 18

 

سوابق تحصیلی:

ردیف مقطع تحصیلی رشته گرایش دانشگاه محل تحصیل سال اتمام
1 ليسانس تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد
2 کارشناسی ارشد تربیت بدنی مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
3 دکتری تربیت بدنی  مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

 

دکتر حسین شاهرخی

 

عضو هیات علمی:

دانشکده علوم ورزشی 

مدرک تحصیلی- رشته:

 دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

نحوه همکاری:

عضو هیات علمی

مرتبه علمی:

استادیار

پست الکترونیکی:

H.shahrokhi@gmail.com     &    H.shahrokhi@hsu.ac.ir   

تلفن:

 44012764

شماره اتاق:

 15

 

 

 

سوابق تحصیلی:

ردیف مقطع تحصیلی رشته گرایش دانشگاه محل تحصیل سال اتمام
1 کارشناسی علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد 1385
2 کارشناسی ارشد علوم ورزشی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه گیلان 1389
3 دکتری علوم ورزشی  آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه خوارزمی 1396