فرم ها


فرم های آموزشی
۱- فرم تسویه حساب آموزشی۲- فرم هزینه پایان نامه

۳- مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دوره کارشناسی

۴- آیین نامه دوره کارشناسی ارشد

۵- آیین نامه دوره دکتری

فرم های تحصیلات تکمیلی

شیوه تدوین پایان نامه دکتری

شیوه تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم های دکتری

فرم های کارشناسی ارشد