جدول دروس رشته ها

 

کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزش

ردیف دروس اصلی تعداد واحد
۱ آناتومی انسانی ۲
۲ فیزیولوژی انسان ۱ ۲
۳ فیزیولوژی انسان ۲ ۲
۴ فیزیولوژی ورزش ۲
۵ فیزیولوژی ورزش کاربردی ۲
۶ تغذیه ورزش ۲
۷ علم تمرین ۲
۸ مطالعه تحقیقات جدید (سمینار) ۲
۹ فیزیولوژی ورزشی دوران رشد ۲
۱۰ تکنیک های آزمایشگاهی در فیزیولوژی ورزش ۲
۱۱ طرح و روش های تحقیق در علوم تجربی ۲
۱۱ طرح و روش های تحلیل آماری در علوم تجربی ۲
۱۲ بیوشیمی ۲
۱۳ پایان نامه ۶
جمع واحدهای اصلی ۳۲
ردیف دروس پیش نیاز اجباری تعداد واحد
۱ زبان تخصصی ۲
۲ کاربرد علوم کامپیوتر و نرم افزارها ۲
جمع واحدهای پیش نیاز های اجباری ۴

 

 

 

 

 

 

 

چارت دروس کارشناسی ارشد گرایش عمومی

 

دروس اصلی

تعداد واحد

ترم اول

تجزیه و تحلیل آماری

2

آناتومی انسان

2

بیوشیمی

2

زبان تخصصی

2

ترم دوم

روش تحقیق

2

فیزیولوژی انسان

2

یادگیری حرکتی

2

بیومکانیک

2

مدیریت و برنامه ریزی

2

ترم سوم

سمینار

2

رشد و تکامل حرکتی

2

فیزیولوژی ورزش

2

ترم چهارم

پایان نامه

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چارت دروس دکتری فیزیولوژی ورزش

دروس اصلی

تعداد واحد

ترم اول

آمار و روش تحقیقی

2

سازگاری قلبی عروقی

2

فیزیولوژی سلولی و مولکولی

2

ترم دوم

سازگاری هورمونی و متابولیکی

2

سازگاری عصبی و عضلانی

2

ایمونولوژی در ورزش

2

ترم سوم

سمینار

2

مطالعه آزاد

2

تکنیک های آزمایشگاهی

2

 

 

 

 

 

 

 

پایان نامه

20 واحد