کارگاه های برگزار شده

 1. کارگاه علمی آموزشی نجات غریق پیشگیرانه:دیدبانی و اسکن کردن موثر
 2. آشنایی با غواصی و شاخه های وابسته
 3. آشنایی حیطه روانشناسی و تبیین جایگاه روانشناس ورزشی
 4. آشنایی با نجات غریق
 5. مواد و روشهای نیرو افزایی و دوپینگ در ورزش
 6. اصول نوین تغذیه ورزش با تاکید بر مدیریت وزن و ریکاوری
 7. کارگاه آشنایی با نرم افزار(End note)رفرنس نویسی در مقالات و پایان نامه ها 1393
 8. کارگاه خواب و اکتساب مهارت های حرکتی 1393
 9. برگزاری کارگاه روش تجزیه و تحلیل آماری در هندبال 1393
 10.  برگزاری کارگاه کاربردهای کاربردی و علمی ماساژ1393
 11.  نقش فعالیت بدنی در تعدیل آثار بیولوژیک امواج الکترومغناطیس بر یادگیری 1393
 12. روش ارزیابی ظرفیت هوازی 1393
 13. روش های تحلیل ترکیب بدن
 14. علم تمرین و برنامه نویسی قدرتی
 15. علم تمرین در هندبال
 16. علم تمرین و برنامه نویسی ورزشی
 17. روانشناسی ورزش