آزمایشگاه ها

آزمایشگاه های مشترک بیوشیمی – فیزیولوژی ورزش

تجهیزات آزمایشگاهی دانشکده

نام کالا ردیف نام کالا ردیف
کالیپر فلزی 1 سیستم بررسی  آنالیز ترکیب بدن 29
دستگاه انعطاف پذیر عضلات پشت 2 دستگه سنجش گازهای تنفسی بدن 30
نوارگردان 3 گونیامتر 31
تانک ازت 4 دستگاه چربی بدن 32
زمان سنج واکنش خودکار 5 دستگاه مترونم 33
دوربین فیلمبرداری 6 دستگاه التروکاردیوگراف 34
پایه دوربین فیلم برداری 7 دستگاه نیروسنج دست 35
دوی ثابت برقی 8 دستگاه نیروسنج عضلات پشت 36
دوچرخه تنتوری 9 دستگاه نیروسنج سرشانه 37
تردمیل 10 دستگاه انعطاف پذیری پشت 38
رک چرخدار آلومینیومی 11 دستگاه حرکات اصلاحی 39
دستگاه لاکتات سنج 12
دوچرخه کارسنج 13
مولاژعضلات سر وگردن 14
گوشی و فشار سنج دوطرفه 15
دستگاه پرش 16
مولاژ مغز و سر 17
فشار سنج دیجیتال 18
اسکلت انسانی 19
دستگاه چند کاره بدنسازی 20
نیم تنه 21
قد سنج 22
باسکول دیجیتال 23
سانتریفیوژ 24
سمپلر ثابت 25
دستگاه تست قند خون 26
ضربان سنج 27
ترازو آزمایشگاهی 28