دستگاه ها

تردمیل های آزمایشگاهی ( TechnoGym )

16

دستگاه بدنسازی چند کاره

دستگاه تجزیه تحلیل ترکیب بدن

دوچرخه های ( Wingate )

تریدمیل ویژه جوندگان آزمایشگاهی (Rodent Treadmill)

چرخ گردان ویژه جوندگان آزمایشگاهی (Wheel Running )

دستگاه تجزیه تحلیل حرکت ( Motion Analyzer )

دستگاه ( Gas Analyzer )

151714