رشته های موجود

مقطع کارشناسی تربیت بدنی گرایش عمومی

مقطع کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزش

مقطع کارشناسی ارشد گرایش تربیت بدنی عمومی

مقطع کارشناسی ارشد گرایش رفتار حرکتی

مقطع کارشناسی ارشد گرایشمدیریت ورزش

مقطع دکتری فیزیولوژی ورزش

مقطع دکتری فیزیولوژی ورزش گرایش عصبی و عضلانی