اختراعات

اختراعات ثبت شده توسط اساتید دانشکده

1- نوار گردان ویژه جوندگان آزمایشگاهی توسط دکتر علیرضا حسینی کاخک

16

2-دستگاه سنجش توان هوازی و غیر هوازی در آزمونهای قلبی و تنفسی توسط دکتر محمدرضا حامدی نیا