طرح های پژوهشی

دکتر زهرا استیری

مقایسه خود پنداره بدنی در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه حکیم  سبزواری

مقایسه اثربخشی تمرینات ورزشی در آب و تمرینات KSD بر میزان سلامت عمومی ،تعادل و برخی عوامل منتخب آمادگی جسمانی موثر بر قامت زنان سالمند بالای 65 سال

دکتر رسول زیدآبادی

بررسي ارتباط بین رفتارهای مربی و آسیب ورزشکار در دانشجويان ورزشكار مرد و زن

تعیین روایی عاملی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه سنجش مهارتهای ذهنی اوتاوا

دکتر محمدرضا شهابی کاسب 

بررسی نیروهای عکس العمل زمین و مسیر حرکت مرکز فشار بی دقتی در شوت جفت بسکتبال

تاثیر شرایط تمرین مختلف(سازماندهی و توزیع پذیری تمرین) بر تعیین مدت زمان و تکرار لازم اکتساب مهارت حرکتی ظریف

دکتر محمدرضا معین فرد

توصيف وضعيت اجراي درس تربيت بدني و ورزش سه پايه اول مدارس ابتدايي كشور

دکتر محسن دماوندی

فوق دکتری در بیومکانیک ورزشی و ارگونومی دپارتمان حرکت شناسی و تربیت بدنی

سازگاری های کینماتیکی و کینتیکی اندام تحتانی هنگام راه رفتن و دویدن روی سطوح شیبدار عرضی

شناسایی عوامل بیومکانیکی خطرزا در سرخوردن و افتادن هنگام راه رفتن روی سطوح لغزنده (یخ و برف)