مقالات

مقالات دکتر علیرضا حسینی کاخک:

ر مقاله اطلاعات نشر رتبه
1 بررسي و مقايسه ذهنيت فلسفي مديران ، مربيان وسرپرستان تيم هاي ورزشي دانشگاه هاي سراسر كشور پژوهش در علوم ورزشي 1384، شماره 7، صص 130-109 علمی پژوهشی
2 Treadmill exercise enhances ABCA1 expression in rat liver Biochem Biophys Res Commun 2007, 361(4): 841-6 علمی پژوهشی
3 اثر دویدن روی تردمیل بر غلظت پروتئین وابسته به آگوتی (AGRP) در موش های نر صحرایی
 1. نشریه علمی پژوهشی غدد درون ریز و متابولیسم ایران. دوره 11، شماره 4، صص 461-455 (آبان 88)

 

علمی پژوهشی
4 اثر شدت تمرین بر غلظت گرلین پلاسما در موش های صحرایی نر پژوهش نامه علوم ورزشی، سال4، شماره8، صص 79-90، پاییز و زمستان 1387 علمی پژوهشی
5 تمرین استقامتی سبب افزایش بیان ژن AGRP در عضله اسکلتی موش های صحرایی نر می شود پژوهش در علوم ورزشی، شماره16، صص 69-79 ، 1387 علمی پژوهشی
6 تاثیر 6 هفته تمرین استقامتی بر تظاهر ژن ABCA1 کبدی موش ویستار
 1. پژوهش در علوم ورزشی، شماره18، صص 114-101، بهار 1387

 

علمی پژوهشی
7 اثر یک جلسه ورزش مقاومتی متوسط و سنگین بر هورمون های گرلین، سوماتواستاتین و گلوکاگون سرم در مردان سالم المپیک 1388. سال 18، شماره 4، پیاپی 52، زمستان 1389 علمی پژوهشی
8 اثر تمرینات مقاومتی بر مقادیر پروتئین واکنشی C و سیستاتین C در دختران چاق
 1. دوماهنامه دانشور پزشکی. (اسفند 1388، شماره85، صص 18-9)

 

علمی پژوهشی
9 اثر 6 هفته تمرین هواری منتخب بر برخی شاخص های مرتبط با اختلال دوقطبی نوع یک المپیک. (سال 19، شماره 1 ، پیاپی 53، بهار 1390، صص 144-131) علمی پژوهشی
10 بی تاثیری تمرین هوازی بر هموسیستئین پلاسمایی. سال 19، شماره1، پیاپی 53، بهار 1390، صص 38-25 علمی پژوهشی
11 اثر یک جلسه ورزش مقاومتی با شدت متوسط و سنگین بر نروپپتید Y سرم در مردان سالم المپیک . سال 19. شماره 2. پیاپی 54 . تابستان 1390 علمی پژوهشی
12 نیمرخ آنتروپومتریکی، آمادگی جسمانی و مهارتی پسران20-10 سال و ظرفیت های قهرمانی شهرهای منتخب کشور پژوهش در علوم ورزشی، شماره 25، زمستان 1388، صص 36-13 علمی پژوهشی
13 تمرین مقاومتی و بی تمرینی بر فیبرینوژن، غلظت پلاسمایی و سلول های خونی در دختران چاق ورزش و علوم زیست حرکتی، سال 1، شماره 2، ص: 37-27 بهار 1388 علمی پژوهشی
14 اثر یک جلسه تمرین مقاومتی با شدت متوسط و سنگین بر اشتها، گلیسرول، گلوکز سرم ولاکتات سرم در مردان سالم مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار. دوره 17، شماره 2، ص 117-109. تابستان 1389 علمی پژوهشی
15 تاثیر یک جلسه ورزش مقاومتی وامانده ساز با شدت های متوسط و سنگین بر آپوپتوزیس لنفوسیت های گردش خون مردان تمرین کرده پژوهشنامه فیزیولوژی ورزش کاربردی.شماره 384، مورخ29/9/89 علمی پژوهشی
16 هورمون ابستاتین و تنظیم انرژی در فعالیت های بدنی مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران. دوره 12، شماره 6، صص 655-647 . اسفند 1389 علمی پژوهشی
17 اثر یک جلسه تمرین شنا و دویدن بر میزان گرسنگی و هورمون های گرلین، انسولین و کورتیزول پلاسما در دختران سالم مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران. دوره 13، شماره 1، صص 89-82 . اردیبهشت 1390 علمی پژوهشی
18 عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی در نوجوانان پسر شهر سبزوار. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار دوره 18، شماره 1، صص 66-55، بهار 1390 علمی پژوهشی
19 تاثیر سه شیوه تمرین اینتروال هوازی بر عملکرد فوتبالیست های نوجوان پژوهشنامه فیزیولوژی ورزش کاربردی. دانشگاه مازندران. 3/5/90 شماره نامه 238 علمی پژوهشی
20 اندازه گیری میزان پروتئین و بیان ژن لپتین در پاسخ به تمرین استقامتی حاد در موش صحرایی مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار. دوره 18، شماره 4، زمستان 1390 علمی پژوهشی
21 تاثیر تمرینات مقاومتی، هوازی و بی تمرینی بر نیم رخ لیپیدی و CRP در دختران چاق مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار. دوره 18، شماره 3، پاییز 1390 علمی پژوهشی
22 اثر یک جلسه تمرین استقامتی بر بیان و فعالیت ژن لیپوپروتئین لیپاز بافت چربی موش های صحرایی طب جنوب. 373/66/20 مورخ 7/9/90 علمی پژوهشی
23 تمرینات هوازی بر احساس سیری و سطح پلاسمایی PYY استراحت و پس از ورزش وامانده ساز تاثیری ندارد پژوهش در علوم ورزشی. شماره نامه 3/2928/22 مورخ 7/8/90 علمی پژوهشی
24 پاسخ لپتین و hs-CRP به یک جلسه تمرین مقاومتی دایره ای در دختران دارای اضافه وزن افق دانش. 37595 مورخ 13/10/90 علمی پژوهشی
25 تغییرات عملکردی ریه و اوج اکسیژن مصرفی متعاقب برنامه تمرین هوازی تناوبی در دختران غیرفعال مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار. دوره 19، شماره 1، بهار 1391 علمی پژوهشی
26 The effect of 6 weeks of endurance training on the expression of hepatic ABCA1 in male Wistar rats World Journal of Sport Sciences 2008, 1(1): 01-07 علمی پژوهشی
27 Treadmill training enhances rat agouti-related protein in plasma and reduces ghrelin levels in plasma and soleus muscle
 1. Metabolism Clinical and Experimental 2009,   58: 1747- 1752

 

علمی پژوهشی
28 Treadmill Exercise’s Reduction of Agouti-Related Protein Expression in Rat Liver
 1. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism 2009, 19: 473-484

 

 

علمی پژوهشی

مقالات دکتر امیر حسین حقیقی:

ر مقاله اطلاعات نشر رتبه
1 بررسي و مقايسه تركيبات بدني، VO2max وتوان بي هوازي وزنه برداران زبده با غيرورزشكاران نشريه حركت، شماره 21 ، پاييز 1383 ISC
2 اثر تمرين هاي هوازي بر مقاومت به انسولين و آديپونكتين سرم در مردان نسبتا چاق نشريه المپيك، شماره 32 ، زمستان 1384 ISC
3 اثر تمرينات مقاومتي بر مقاومت به انسولين و آديپونكتين سرم در مردان نسبتا چاق نشريه علوم حركتي و ورزش، شماره 6 ، زمستان 1384 . ISC
4 تاثير تمرين هاي مقاومتي بر سايتوكين هاي همراه التهاب و مقاومت به انسولين در مردان چاق. نشريه المپيك، شماره 34 ، تابستان 1385 ISC
5 اثر تمرينات استقامتي و مقاومتي بر مولكول هاي چسبان گردش خون در مردان نسبتا چاق نشريه المپيك ، شماره 38 ، تابستان 1386 ISC
6 تاثير تمرینات مقاومتی بر میزان   پروتئین واکنش پذیر (CRP) C  در مردان چاق مجله علمي- پژوهشي دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار، شماره 4، زمستان 1385 . ISC
7 Effect of resistance versus endurance training on serum adiponectin and insulin resistance index. European journal Endocrinology. (2007), 157: 625-631. ISI
8 تاثیر تمرین هاي هوازی بر شاخص‌های التهابی خطر بیماری هاي قلبی عروقی در مردان چاق نشريه حركت، شماره 34 ، صفحه 47-58 ، زمستان 1386. ISC
9 اثر 13 هفته تمرين هوازي بر لپتين سرم مردان چاق. نشريه المپيك ، شماره 41 ، صفحه89 ، بهار 1387.
10 اثرتمرين مقاومتي بر لپتين سرمي در مردان چاق نشريه پژوهش در علوم ورزشي ، شماره 20   ، صفحه 13-25   ،   پاييز   1387.
11 مقايسه لپتين و آديپونكتين سرم در كودكان و نوجوانان چاق مجله غدد درون ريز و متابولیسم ایران، شماره   2   ، صفحه 169-175   ، تیر     1388.
12 تاثير تمرينات هوازي و مكمل ويتامين E بر پروتئين واكنشي C و عوامل خطرزاي قلبي عروقي در زنان يائسه مجله المپیک، شماره 2(پياپي50)،صفحه61، تابستان89.
13 اثر تمرينات مقدماتي شنا بر لپتين سرم و هورمون هاي مرتبط در كودكان و نوجوانان چاق مجله علوم حركت انسان. شماره 2- صفحه 87-96 ، پاییز87   .
14 مقايسه آديپونكتين و لپتين بين زنان يائسه فعال و غير فعال ورزش و علوم زیست حرکتی. شمار 1، صفحه 6-10 ، زمستان 86
15 تاثير تمرينات مقاومتي بر نيمرخ متابوليكي و حساسيت به انسولين در مردان چاق. علوم زیستی ورزشی. شماره 3، صص 19-5، زمستان 88.
16 اثر تمرینات مقاومتی بر مقادیر پروتئین واکنشی C و سیستاتین C در دختران چاق دانشور. (85)17، اسفند 88، 18-9.
17 مقایسه شاخص های التهابی مرتبط با یائسگی در زنان یائسه فعال و غیر فعال. المپیک، (52)18، زمستان 89، صص 28-19.
18 اثر یک جلسه تمرین مقاومتی با شدت متوسط و سنگین بر اشتها، گلیسرول، گلوکز سرم و لاکتات سرم در مردان سالم. علوم پزشکی سبزوار. (2) 17. تابستان 89. صص117-109.
19 اثردوبرنامةتمرينمقاومتيبهصورتدايرهايوستهاياستانداردباشدتهايمختلفبرپاسخ EPOC درمردانجوان. علوم زيستي ورزشي. شماره 5، تابستان 89، صص 141-127.
20 اثر دو برنامه تمرین مقاومتی یک جلسه ای با شدت های مختلف بر میزان متابولیسم استراحت در پسران دانشجو. پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی. (11)6، تابستان 89، صص 106-93.
21 The Effects of Moderate Swimming Training on Blood Pressure Risk Factors in Hypertensive Postmenopausal Women. Iranian Journal of Health and Physical activity.2010, 1(1), pp: 24-28
22 بررسي همه گيرشناسي چاقي و لاغري و ارتباط آنها با فعاليت هاي بدني و الگوي رژيم غذايي در نوجوانان پسر 12-14 ساله شهر سبزوار. نشريه پايش. شماره 2، بهار 90، صص 243-253.
23 تاثیر یک جلسه ورزش مقاومتی متوسط و سنگین بر پاسخ حاد و تاخیری لپتین، انسولین، کورتیزول، تستوسترون و انرژی مصرفی پس از ورزش در مردان سالم. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران. اردیبهشت 90، شماره 1، صفحه 67-73.
24 مقایسه برخی شاخص های بیوشیمیایی خطر بیماری های سرطانی در زنان یائسه فعال و غیرفعال علوم زيستي ورزشي. شماره 6، پاییز 89، صص 87-101.
25 بررسی فعالیت و بیان ژن لیپوپروتئین لیپاز به دنبال یک جلسه تمرین استقامتی در عضله و پلاسمای موش صحرایی. دانشور. شماره 93، تیرماه 90، صص 61-70.
26 بررسی پاسخ و سازگاری اینترلوکین 15 به تمرینات مقاومتی در مردان جوان غیرورزشکار. المپیک، شماره 55، پاییز 90، صص 71.
27 بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی بر اشتها و گرلین آسیل دار پلاسمای زمان استراحت و ناشی از ورزش وامانده ساز در مردان دانشجو. دانشور. شماره 91، اسفند 89، صص 71-80.
28 اثر یک جلسه دویدن وامانده ساز بر اشتها، میزان گرلین آسیل دار و پپتید YY پلاسما در مردان دانشجو. ورزش و علوم زیست حرکتی، شماره 4، پاییز و زمستان 89، صص 88-96.
29 مقایسه دو برنامه تمرین مقاومتی زمان بندی خطی معکوس و موجی روزانه با شدت و حجم برابر بر استقامت افراد غیرورزشکار. پژوهش نامه فیزیولوژی ورزش کاربردی. شماره 12، پاییز و زمستان 89، صص 119-131.
30 تأثيرششهفتهتمرينهوازيومكملال– كارنيتينبردرصدچربيبدنونيمرخليپيدسرم مردانفعال. علوم زيستي ورزشي. شماره 7، زمستان 89، صص 41-58.
31 تاثيريكجلسهورزشهوازيواماندهسازبادوشدتمتفاوتبرمقدارMDA سرمی درمردانسيگاري. علوم زيستي ورزشي. شماره 9، تابستان 90، صص 112-95.
32 تاثیر تمرینات مقدماتی شنا بر LDL اکسید شده و نیم رخ لیپیدی زنان یائسه مبتلا به پرفشارخونی. نشریه علوم حرکتی و ورزش. سال هشتم، جلد دوم، شماره 16، پاییز و زمستان 1389.
33 تاثیر یک جلسه ورزش مقاومتی وامانده ساز با شدت های متوسط و سنگین بر آپوپتوزیس لنفوسیت های گردش خون در مردان تمرین کرده. پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی. شماره 13، بهار و تابستان 1390. صفحه 75-86.
34 مقايسةاكسيداسيونسوبستراوهزينةكلانرژيطيدويدنباشدتسبكومتوسطتا واماندگيويكساعتپسازآندردانشجويانپسرچاق. علوم زيستي ورزشي. شماره 11، زمستان 90. صص 123-135.
35 اثرمصرفدوزمتوسطوكمكافئينبرقدرتبيشينه،استقامتوتوانعضلالانيدر پرورشاندامكارانمرد. علوم زيستي ورزشي. شماره 10، پاییز 90. صص 59-43.
36 اثر یک دوره تمرین هوازی بر سطوح سرمی گرلین و لپتین در مردان میانسال. دانشور پزشکی. سال 19، اسفندماه 1390. صص 90-79.
37 پاسخ های هورمونی به دو برنامه تمرین مقاومتی وامانده ساز با شدت های مختلف در مردان اندام پرور. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران. دوره 14، شماره 3، شهریور 1391، صص 274-267.
38 تاثیر حجم های مختلف تمرینات هوازی بر وضعیت آهن دختران جوان پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی. شماره 15، بهار و تابستان 1391. صص 82-67.
39 تأثیر تمرینات هوازی با شدتهای مختلف بر برخی عوامل خطرزای قلبی – عروقی در دختران جوان. علوم زيستي ورزشي. شماره 13، تابستان 91. صص 84-63.
40 بررسيارتباطسطحفعاليتبدنيورفتارهايكمتحركباالگويرژيم غذاييدردانشآموزانپسر14 -12 ساله. نشریه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار- دوره 19. شماره 4، زمستان 1391

همایش های داخلی:

عنوان مقاله همایش زمان و مکان
1 اثر تمرين هاي استقامتي بر سايتوكين هاي پيش التهابي و مقاومت به انسولين در مردان چاق. پنجمين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي اسفند ماه 1384 ، دانشگاه شهيد بهشتي تهران.
2 تاثير تمرينات مقدماتي شنا بر فشارخون،LDL اكسيد شده و مولكول چسبان عروقي زنان يائسه مبتلا به پرفشارخوني. ششمين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي اسفند ماه 1386 ، جزيره كيش.
3 طراحي، ساخت و پايايي سنجي مدل رايانه اي ارزياب توجه انتخابي بينايي. هفتمين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي. اسفندماه 88، تهران.
4 اثر تمرين مقاومتي بر لپتين سرمي در مردان چاق.. ششمين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي. اسفند ماه 1386 ، جزيره كيش
5 اثر تمرينات هوازي بر مقاومت به انسولين و آدیپونکتین سرم در مردان نسبتا چاق ششمينهمايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي اسفند ماه 1386 ، جزيره كيش.
6 بررسي پاسخ حاد و تاخيري لپتين،كورتيزول، تستوسترون و انرژي مصرفي به ورزش مقاومتي متوسط و سنگين در مردان سالم. اولين همايش ملي فيزيولوژي ورزش اسفندماه1387، دانشگاه رازي كرمانشاه.
7 اثر یک جلسه تمرین مقاومتی با شدت متوسط و سنگین بر اشتها، کالری دریافتی و انرژی مصرفی در مردان دارای اضافه وزن. دومین همایش ملی تخصصی فیزیولوژی ورزشی. اردیبهشت 90- دانشگاه بیرجند.
8 مقایسه دو برنامه تمرین مقاومتی زمان بندی خطی معکوس و موجی روزانه با شدت و حجم برابر بر استقامت افراد غیرورزشکار. اولین همایش بین المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک. تهران. بهمن 89.
9 تاثیر سه شیوه تمرین اینتروال هوازی بر عملکرد فوتبالیست های نوجوان. اولین همایش بین المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک. تهران. بهمن 89.
10 اثر مصرف دوز متوسط و پایین  کافئین بر قدرت بیشینه، استقامت و توان عضلانی در مردان اندام پرور. ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران تهران 24و 25 آذر ماه 1390.
11 تاثیر یک دوره تمرینات هوازی و مکمل چای سبز بر میزان لپتین سرمی و مقاومت به انسولین در مردان دارای اضافه وزن. ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران. تهران 24و 25 آذر ماه 1390.

همایش های خارجی

ر Date Title and Place I Assebiy2 Titie oF PaPer
1 April 13-16, 2008. 2th international congress on physical activity and public health. Amsterdam,the Netherlands Effect of resistance and endurance training on serum adiponectin and insulin resistance index in healthy men
2 April 13-16, 2008. 2th international congress on physical activity and public health. Amsterdam,the Netherlands Effect of resistance and endurance training on circulating adhesion molecules in overweight men

 مقالات دکتر حامدی نیا:

ر مقاله اطلاعات نشر
1 اثر یک جلسه ورزش وامانده ساز بر استرس اکسایشی در دانشجویان ورزشکار نشريه المپيك ، شماره 22 ، صفحه39-47 ، پاییز و زمستان 1381.
2 بررسي‌ ارتباط‌ فعاليت‌ بدني‌ و درصد چربي‌ بدن‌ با برخي‌ از عوامل‌ خطرزاي‌ قلبي‌ ـ عروقي‌ در اعضای هيات‌ علمي‌ دانشگاه‌ تربيت‌ معلم‌ سبزوار مجله علمي پژوهشي دانشكده علوم پزشكي سبزوار     شماره 3،پاییز 1383
3 كیفیت زندگی مربوط به تندرستی در اعضای هیأت علمی فعال و غیرفعال از نظر بدنی در دانشگاه‌های سبزوار نشريه المپيك ، شماره 28 ، صفحه67 ،زمستان 1383
4 اثرتركيبی تمرينات هوازی و ويتامين E بر استرس اكسايشی زمان استراحت و پس از ورزش وامانده ساز در دانشجويان ورزشكار نشريه المپيك ، شماره 27 ، صفحه73 ، پاییز 1383.
5 اثر ويتامين E بر استرس اكسايشی زمان استراحت و پس از ورزش وامانده‌ساز در دانشجويان ورزشكار نشريه حركت، شماره 25 ، صفحه 109-99 ،پاییز 1384
6 اثر تمرين هاي هوازي بر مقاومت به انسولين و آديپونكتين سرم در مردان نسبتا چاق نشريه المپيك، شماره 32 ، زمستان 1384
7 اثر تمرينات مقاومتي بر مقاومت به انسولين و آديپونكتين سرم در مردان نسبتا چاق نشريه علوم حركتي و ورزش، شماره 6 ، زمستان 1384
8 اثر تمرينات هوازي براسترس اكسايشي زمان استراحت و پس از ورزش وامانده‌ساز در دانشجويان ورزشكار نشريه پژوهش در علوم ورزشی ، شماره 8 ، صفحه53- 62 سال 1384.
9 بررسی اثر تمرینات آمادگی جسمانی بر برخی از شاخص های سیستم ایمنی در دانشجویان ورزشكار علمي پژوهشي دانشكده علوم پزشكي سبزوار. شماره 3،صفحه 22-27 زمستان 1384
10 بررسی شيوع استفاده از مکمل ها ، نگرش به اين مواد و عوارض جانبی آنها در اندام‌پرورهای باشگاههای شهرستان سبزوار نشريه المپيك ، شماره 3 ، صفحه19 ،پاییز 1384
11 تاثير تمرين هاي مقاومتي بر سايتوكين هاي همراه التهاب و مقاومت به انسولين در مردان چاق نشريه المپيك، شماره 34 ، تابستان 1385
12 تاثير تمرینات مقاومتی بر میزان پروتئین   واكنش پذير C در مردان چاق مجله علمي پژوهشي دانشكده علوم پزشكي سبزوارشماره 4، زمستان 1385.
13 اثر تمرینات استقامتی بر سایتوكین های پیش التهابی و مقاومت به انسولین در مردان چاق نشريه حركت، شماره 28 ، صفحه 49-31 ،تابستان 1385.
14 اثر تمرينات استقامتي و مقاومتي بر مولكول هاي چسبان گردش خون در مردان نسبتا چاق نشريه المپيك ، شماره 38 ، تابستان 1386
15 تاثیر تمرین هاي هوازی بر شاخص‌های التهابی خطر بیماری هاي قلبی عروقی در مردان چاق نشريه حركت، شماره 34 ، صفحه 47-58 ، زمستان 1386
16 شناسایی موانع شرکت زنان 20 ـ 50 ساله شهرستان سبزوار در فعالیت‌های ورزشی نشریه پژوهش نامه علوم ورزشی ، شماره 6، صفحه13- 26 سال 1386
17 اثر 13 هفته تمرين هوازي بر لپتين سرم مردان چاق نشريه المپيك ، شماره 41 ، صفحه89 ، بهار 1387.
18 اثر تمرين مقاومتي بر لپتين سرمي در مردان چاق نشريه پژوهش در علوم ورزشي ، شماره   20   ، صفحه 13-25   ،   پاييز   1387.
19 مقایسه آدیپونکتین و لپتین بین زنان یائسه فعال و غیر فعال.نشریه فیزیولوژی ورزش نشریه علوم زیستی حرکتی و ورزش شماره 1،صفحه   ،زمستان 1387
20 اثر تمرینات مقدماتی شنا بر لپتین سرم و هورمون های مرتبط در کودکان نشریه علوم حرکت انسان.شماره 2 صفحه 87-96،پاییز 1387
21 مقایسه لپتین و آدیپونکتین سرم در کودکان و نوجوانان چاق.نشریه غدد درون ریز و متابولیسم ایران شماره 2،صفحه 169-178 تیرماه 1388
22 اثر دو برنامه تمرين مقاومتي يك جلسه اي با شدت هاي مختلف بر ميزان متابوليسم استراحت در پسران دانشجو پژوهش نامه علوم ورزشی.شماره 11،صفحه 93-106 بهار و زمستان 1389
23 اثر یک جلسه ورزش مقاومتی متوسط و سنگین بر کالری دریافتی و هورمونهای گرلین ، سوماتواستاتین وگلوکاگن سرم در مردان سالم المپیک شماره 4 صفحه 7-18 زمستان 1389
24 بررسی شاخص توده بدنی ، فعالیت بدنی و الگوهای رژیم غذایی در نوجوانان سبزواری نشریه پایش سال دهم شماره 2 صفحه 243-253 بهار 1390
25 تاثیر تمرینات هوازی و مکمل ویتامین ایی بر پروتئین واکنشی سی و عوامل خطرزای قلبی- عروقی در زنان یائسه المپیک شماره 2(پیاپی 50)صفحه 61-73 تابستان 1389
26 بررسی شاخص توده بدنی ، فعالیت بدنی و الگوهای رژیم غذایی در نوجوانان شهر خوشاب نشریه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود شماره 2 و 3 صفحه 12-18 تابستان و بهار 1389
27 اثر دو برنامه تمرین مقاومتی به صورت دایره ای و ست های استاندارد با شدت های مختلف بر پاسخ EPOC در مردان جوان علوم زیستی ورزشی شماره 5 صفحه 127-141 تابستان 1389
28 اکسیداسیون چربی و هزینه انرژی در شدت های مختلف حین دو نوع فعالیت ورزشی دویدن و دوچرخه سواری در پسران نوجوان چاق نشریه غدد درون ریز و متابولیسم ایران.شماره 3 صفحه 283-293 شهریور 1389
29 اثر یک جلسه ورزش مقاومتی متوسط و سنگین بر نوروپپتید وای سرم در مردان سالم المپیک شماره 54 صفحه 23-35 تابستان 1390
30 اثر شش هفته تمرین هوازی بر برخی شاخص های مرتبط با اختلال دو قطبی نوع یک. المپیک شماره 1 صفحه 131-145 بهار 1390
31 مقایسه شاخص های التهابی مرتبط با یائسگی در زنان یائسه فعال و غیر فعال. المپیک شماره 4 صفحه 19-28 زمستان 1389
32 اثر یک جلسه تمرین مقاومتی متوسط و سنگین بر اشتها و عوامل مرتبط با اشتها نشریه علوم پزشکی سبزوار، شماره 2 صفحه 109-117 تابستان 1389
33 مقایسه دو نوع تمرین مقاومتی زمان بندی شده موجی معکوس و موجی روزانه بر استقامت. پژوهش نامه علوم ورزشی 1389 6(12):119-131
34 بررسی اثر یک جلسه تمرین شنا و دویدن بر اشتها و هورمون های گرلین، انسولین و کورتیزول سرم در دختران سالم نشریه غدد و متابولیسم ایران،13(1):82-89 اردیبهشت 1390
35 متابولیسم­ چربی­ها و کربوهیدرات­ها در طی شدت­های مختلف ورزش در دوچرخه سواران حرفه­ایی و آماتور نخبه نشریه غدد و متابولیسم ایران،13(1):90-97 اردیبهشت 1390
36 اثر هشت هفته تمرین هوازی بر میزان گرسنگی و گرلین آسیل دار پلاسما زمان استراحت و بعد از ورزش وامانده ساز در مردان دانشجویان دانشور،80-91:71 اسفند 1389
37 بررسی پاسخ حاد وتاخیری لپتین، انسولین، كورتیزول، تستوسترون و انرژی مصرفی پس از ورزش به ورزش مقاومتی متوسط و سنگین در مردان سالم نشریه غدد و متابولیسم ایران،13(1):67-73 اردیبهشت 1390
38 بی تاثیری تمرین هوازی بر هموسیستئین پلاسمایی المپیک شماره 1 صفحه 25-38 بهار 1390
39 عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی در نوجوانان پسر شهر سبزوار مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار شماره 59 صفحه 55-66 بهار 1390
40 اثر یک جلسه تمرین مقاومتی با شدت متوسط و سنگین بر اشتها، کالری دریافتی و انرژی مصرفی در مردان سالم نشریه دانشور شماره 89صفحه 51-60 آبان 1389
41 بررسی شاخص توده بدنی و فعالیت بدنی در دانش آموزان پسر 11 تا 14 ساله شهر خوشاب فصلنامه دانش و تندرستی دوره 5 شماره 2و3 تابستان و پاییز89
42 مقایسه برخی شاخص های بیوشیمیایی خطر بیماری های سرطانی در زنان یائسه فعال و غیر فعال علوم زیستی ورزشی پاییز 1389 صفحه 87-101
43 تاثیر تمرینات مقاومتی، هوازی و بی تمرینی بر نیم رخ لیپیدی و CRP در دختران چاق مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 1390 صفحه 188-197
44 بررسی فعالیت و بیان ژن لیپوپروتئین لیپاز به دنبال یک جلسه تمرین استقامتی در عضله و پلاسمای موش صحرایی دانشور تیر 1390 شماره 93 صفحه 1-10
45 اثر یک جلسه دویدن وامانده ساز بر اشتها،گرلین و نوروپپتید وای در دانشجویان جوان ورزش و علوم زیست حرکتی پاییز و زمستان 1389 صفحه
46 اندازه گیری میزان پروتئین و بیان ژن لپتین در پاسخ به یک جلسه تمرین استقامتی در موش صحرایی مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار زمستان 1390 صفحه 260-271
47 تاثیر تمرینات مقدماتی شنا بر LDL اکسید شده و نیم رخ لیپیدی زنان یائسه مبتلا به پرفشارخونی نشریه علوم حرکتی و ورزش پاییز و زمستان 1389 صفحه 81-89
48 مقايسه اكسيداسيون سوبسترا و هزينه كل انرژي در طي دويدن با شدت سبك و متوسط تا واماندگي و يك ساعت پس از آن در دانشجويان پسر چاق نشریه علوم زیستی و ورزش زمستان 1390 صفحه 123-135
49 اثر تمرینات هوازی 5 هفته ای روزانه و 10 هفته ای یک روز در میان بر برخی شاخص های بیماری دیابت نوع 2 در زنان مبتلا دانشور تیرماه 1391 صفحه 1-9
50 مقایسه هزینه انرژی و کارایی دوچرخه سواری در دوچرخه سواران حرفه ای و آماتور فیزیولوژی ورزش پژوهشگاه تربیت بدنی.زمستان 1390،12(3)27-46
51 مقایسه اثر تمرینات قدرتی همراه با انسداد عروق بر عملکرد عضلانی و استقامت قلبی- عروقی در دختران جوان علوم زیستی ورزشی.پاییز 1390.10:95-114
52 تاثیر یک جلسه ورزش هوازی وامانده ساز با دو شدت متفاوت بر مقدار MDA سرمی در مردان سیگاری علوم زیستی ورزشی.تابستان 1390 ،9:95-112
بهینه سازی حجم تمرین مقاومتی جهت بهبود قدرت بیشینه با کمک شبکه عصبی مصنوعی المپیک
53 اثر مکمل‌سازی کوتاه‌مدت عصاره‌ی سیر در دو دوز مختلف برشاخص‌های استرس اکسایشی زمان استراحت و ناشی از ورزش وامانده‌ساز درمردان فوتبالیست نشریه متابولیسم و غدد درون ریز
54 Effect of resistance versus endurance training on serum adiponectin and insulin resistance index European journal Endocrinology.(2007),157: 625-631
55 Oxidative stress responses in physical education students during 8 weeks aerobic training SPORTS MED PHYS FITNESS 2007;47:119-23
56 The effect of vitamin E supplementation on oxidative stress at rest and post exhaustive exercise in athletic students J SPORTS MED PHYS FITNESS 2006;46:458-61
57 The effect of moderate swimming training on blood pressure risk factors in hypertensive postmenopausal women Irainin journal of health and physical activity 2010,1(1)24-28
58 The comparison of serum calcium,phsphorus,parathormone,calcitonin, alkaline phosphatase and acid phosphatase in active and inactive menopause women Irainin journal of health and physical activity 2011,2(1)57-61
59 The response of plasma leptin and some selected hormones to one session of progressive running in none-athlete males Irainin journal of health and physical activity 2012,3(1)50-56

مقالات دکتر محمدرضا معین فرد:

 • مظفري، سيد امير احمد. معين فرد، محمدرضا. پورسلطاني، حسين. مشرف جوادي،بتول. اسماعيلي، محمدرضا. (1388). توصيف وضعيت اجراي درس تربيت بدني و ورزش سه پايه اول مدارس ابتدايي كشور. نشريه علوم حركتي و ورزش، شماره 14، 139-119.
 • معين فرد، محمدرضا. مظفري، اميراحمد. مشرف جوادي، بتول. كاظم نژاد، انوشيروان. (1390). بررسي وضعيت صنعت گردشگري ورزشي كشور. نشريه المپيك، شماره 54، 7-22.
 • بلالي، مريم. معين فرد، محمدرضا. حامدي نيا، محمدرضا. اميراحمدي، ابوالقاسم. (1391). بررسي ديدگاه مديران در مورد توسعه صنعت گردشگري ورزشي در استان خراسان رضوي. نشريه مديريت ورزشي، شماره 13، 202-185.
 • بنسبردي، علي. معين فرد، محمدرضا. محمودي، احمد. (1391). رابطه محدوديت هاي گردشگران با رضايتمندي آنان در پيست هاي اسكي استان تهران. پذيرش شده در نشريه مطالعات مديريت ورزشي (25/5/1391).
 • شوشي نسب، پروين. مظفري، اميراحمد. تندنويس، فريدون. معين فرد، محمدرضا. (1391). عوامل موثر بر توسعه صنعت گردشگري ورزشي ايران. نشريه گردشگري و توسعه. شماره3، 212-203.
 • معين فرد، محمدرضا. بلالي، مريم. حامدي نيا، محمدرضا. اميراحمدي، ابوالقاسم (1391). بررسي ظرفيت هاي گردشگري ورزشي در استان خراسان رضوي. مطالعات جغرافيايي مناطق خشك. 9و10، 100-87.
 • بنسبردي،علي. معين فرد، محمدرضا. (1392).ارتباط توانمندسازي با آمادگي براي تغيير در كاركنان دانشكده هاي تربيت بدني دانشگاه هاي دولتي تهران. . پذيرش شده در نشريه مطالعات مديريت ورزشي (4/3/1392).

 

 • Hamedinia,M. Sabori, H. Moeinfard, M. (2013). A Survey on Annual Periodization of the Iranian Skillful Male Badminton Coaches. International Journal of Sport Studies, 3(5), 970-977
 • Shooshinasab, P. Taylor, T. Moeinfard, M. Kazemnejad, A. (2013). Strategic Planning for Development of Sport Event Tourism Industry in Iran. International Journal of Sport Studies, 3(12), 1348 – 1361.

 مقالات دکتر رویا عسکری:

ر مقاله اطلاعات نشر رتبه
1 1.بررسي اثر تمرينات آمادگي جسماني بر برخي از شاخص هاي سيستم ايمني در دانشجويان ورزشكار ورزشي فصلنامه علمي – پژ.هشي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني سبزوار دوره 12/شماره3/پاييز 1384
2 2.اثر يك جلسه فعاليت شديد هوازي با 90% ضربان بيشينه بر ميزان ايمونوگلوبولين G و سيستم بيگانه خواري در مردان ورزشكار فصلنامه تخصصي علوم زيست حركتي دانشگاه حكيم سبزواري سال اول – شماره 1 زمستان 87
3 3.تاثير يك دوره تمرينات تركيبي بر واسپين ، كمرين ، ويسفاتين در دختران داراي اضافه وزن فصلنامه تخصصي علوم زيست حركتي دانشگاه حكيم سبزواري شماره 3 بهار91
4 4.بررسي موانع ورزش زنان 20-50 سال شهرستان سبزوار پژوهش نامه علوم ورزشي دانشگاه مازندران سال سوم/شماره ششم/پاييز وزمستان 86
5 5.تاثيرتمرينات هوازي ومكمل ويتامين E بر پروتئين واكنشي C و عوامل خطر زاي قلبي – عروقي فصلنامه المپيك سال هجدهم-شماره2(پياپي 50) تابستان89
6 6. اثر تمرينات مقاومتي بر مقادير پروتئين واكنشي C وسيسفاتين C در دختران چاق ماهنامه پژوهشي دانشور سال هفدهم شماره 85و اسفند 88

 همایش های داخلی:

عنوان مقاله همایش زمان و مکان
1 بررسي اثر يك دوره فعاليت منظم ورزشي با شدت متوسط بر كارآيي سيستم ايمني بدن در پسران دانشجو سومين همايش بين المللي تربيت بدني وعلوم ورزشي اسفند 80
2 تاثير تمرينات هوازي با دو شدت مختلف ومكمل آهن بر ميزان ذخاير آهن وظرفيت هوازي دختران دانشجو همايش ملي تربيت بدني وعلوم ورزشي اسفند 87
3    ارائه پوستر با عنوان “تاثیر 12 هفته تمرینات تناوبی استقامتی بر تغییرات اپلین و شاخص های متابولیکی در دختران دارای اضاففه وزن “  کنگره بین المللی سالمت زنان دردانشگاه علوم پزشکی شیراز  93

 مقالات دکتر شوشی نسب

عوامل موثر بر توسعه صنعت گردشگری ورزشی ایران

مقالات دکتر محمدرضا شهابی کاسب

ردیف عنوان مقاله نام نشریه
1 تاثیر شرایط تمرینی مختلف ( تعامل سازماندهی و توزیع پذیری تمرین ) در تععین مدت زمان و تکرار لازم برای اکتساب مهارت حرکتی ظریف علوم حرکتی و ورزش
2 تجزیه و تحلیل بیومکانیکی شنای قورباغه نشاط ورزش
3 تربیت بدنی و ورزش از دیدگاه نهضت پراگماتیسم نشاط ورزش

مقالات دکتر محسن دماوندی

 1. Damavandi, M.,Farahpour, N. Allard, P., 2014. Response to “Letter to Editor”, submitted by Chris Ramsey et al. (MEP-D-13-00511), regarding to our technical note, entitled “Determination of body segment masses and centers of mass using a force plate method in individuals of different morphology” [Med. Eng. Phys. 31(2009), 1187–1194]. Medical Engineering and Physics, in press, doi: 10.1016/j.medengphy.2014.02.014

 

 1. Lundberg, A.,…, Damavandi, M., et al., 2014. Entropy in the list of authors of scientific papers. Annals of Improbable Research 20, 15–17

 

 1. Eslami, M., Damavandi, M., Ferber,R., 2013. Associations of navicular drop and selected lower-limb biomechanical measures during the stance phase of running. Journal of Applied Biomechanics, in press

 

Damavandi, M., Dalleau, G., Stylianides, G., Rivard, C.H., Allard, P., 2013. Head and trunk mass and center of mass position estimation in able-bodied and scoliotic girls. Medical Engineering and Physics 35, 1607–1612

 

 1. Damavandi, M.,Dixon, C.P., Pearsall,D.J., 2012. Ground reaction force adaptations during cross-slope walking and running. Human movement science 31, 182–189
 2. Dixon, C.P., Tisseyre, M., Damavandi, M.,Pearsall,D.J., 2011. Inter-segment foot kinematics during cross-slope running. Gait & Posture 33, 640–644

 

 1. Damavandi, M., Stylianides, G., Farahpour, N., Allard, P., 2011. Head and trunk segment moments of inertia estimation using angular momentum technique: validity and sensitivity analysis. IEEE Transactions on Biomedical Engineering 58(5), 1278–1285

 

 1. Dalleau, G., Damavandi, M., Leroyer, P., Verkindet, C., Rivard, C.H., Allard, P., 2011. Horizontal body and trunk center of mass offset and standing balance in scoliotic girls. European Spine Journal 20, 123–128

 

 1. Damavandi, M.,Dixon, C.P., Pearsall,D.J., 2010. Kinematic adaptations of the hindfoot, forefoot, and hallux during cross-slope walking. Gait & Posture 32(3), 411–415

 

 1. Damavandi, M.,Farahpour, N. Allard, P., 2009. Determination of body segment masses and centers of mass using a force plate method in individuals of different morphology. Medical Engineering & Physics 31(9), 1187–1194

 

 1. Damavandi, M.,Barbier, F., Leboucher, J., Farahpour, N. Allard, P., 2009.Effect of the calculation methods on body moment of inertia estimations in individuals of different morphology. Medical Engineering & Physics 31(7), 880–886.

مقالات ارائه و چاپ شده در کنفرانس های بین المللی در حوزه بیومکانیک:

 

 1. Yousefniadarzi, F., Damavandi,M., 2014. Knee kinematics and muscular activity adaptations in ACL-Reconstructed (ACLR) handball players during landing. The World Congress of Biomechanics, Boston, MA, the USA

 1. Farivar, M., Damavandi, M., Hosseini-kakhk, A., 2014. Effects of resistance and plyometric training programs on the knee muscles mechanics during landing. The World Congress of Biomechanics, Boston, MA, the USA

 1. Dixon, C.P., Tisseyre, M., Damavandi, M., Pearsall, D.J., 2011.Intrinsic foot and ankle mobility during cross-slope running. The 10th biannual footwear biomechanics symposium, University of Tübingen, Tübingen, Germany

 1. Damavandi, M., Dixon, C.P., Pearsall, D.J., 2010. Ground reaction force adaptations during cross-slope walking and running. The 16th biannual meeting for the Canadian Society of Biomechanics, Queen’s University, Kingstone, ON, Canada

 1. Esalmi, M., Ferber, R., Damavandi, M., 2010. Effect of foot orthoses and navicular drop measures on foot segment coupling patterns. The 16th biannual meeting for the Canadian Society of Biomechanics, Queen’s University, Kingstone, ON, Canada

 1. Allard, P., Damavandi, M., Dalleau, G., Stylianides, G., Rivard, C.H., 2010. Head and trunk mass and 3D center of mass position estimation in scoliotic girls. The 11th International Symposium on the 3D Analysis of Human Movement, a Technical Group of the International Society of Biomechanics, San Francisco State University, San Francisco, CA, the USA

 1. Allard, P., Dalleau, G., Damavandi, M., Rivard, C.H., 2010. Is standing balance control in adolescent idiopathic scoliotic girls associated to the horizontal body and trunk center of mass offset? The 7th International Conference on Conservative Management of Spinal Deformities, Montreal, QC, Canada

 1. Damavandi, M., Dixon, C.P., Pearsall, D.J., 2009. Kinematic adaptations of the forefoot and hindfoot during cross-slope walking. The annual meeting for the American Society of Biomechanics, Penn State’s University, State College, PA, the USA

 1. Damavandi, M., Barbier, F., Allard, P., Farahpour, N., Leboucher, J., Stylianides, G., 2008. Effect of methods on the head-neck-trunk moments of inertia in individuals ofdifferent morphology. The 10th International Symposium on the 3D Analysis of Human Movement, a Technical Group of the International Society of Biomechanics, Santpoort-Amsterdam, the Netherlands

 

 1. Damavandi, M., Allard, P., Eslami, M., Barbier, F., Rivard, C.H., Farahpour, N., 2006. Whole body moment of inertia estimation. The 5th International Congress ofBiomechanics, Munich, Germany

 1. Eslami, M., Damavandi, M., Allard, P., 2006. Foot joints and tibial coupling patterns during stance phase of barefoot versus shod running. The 5th International Congress of   Biomechanics, Munich, Germany

 1. Damavandi, M., Allard, P., Barbier, F., Leboucher, J., Rivard, C.H., Farahpour, N., 2006. Estimation of whole body moment of inertia using self-imposed oscillations. The 9th International Symposium on the 3D Analysis of Human Movement, a Technical Group of the International Society of Biomechanics, Valenciennes, France

Damavandi, M., 1997. Influence of physical activity on human body immunity system. The 3th Physical Education and Sport Sciences Conference, University of Gilan, Iran

مقالات دکتر رسول زید آبادی

ردیف عنوان مقاله نام نشریه شماره، جلد، سال ردیف نام
1 بررسی طولی در تغییرات سطوح آمادگی هوازی و شادکامی دانشجویان رشته تربیت بدنی پژوش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی شماره11سال 88 اول
2 مقایسه سلامت روانی زنان و مردان ورزشکار در اماکن روباز و سرپوشیده پژوش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی سال 92 دوم

مقالات در مجلات علمی- پژوهشی داخلی با درجه ISC

ردیف عنوان مقاله نام نشریه شماره، سال ردیف نام
1 مقایسه اثر بازخورد پس از کوشش­های خوب و ضعیف در شرایط خودکنترلی و آزمونگرکنترلی پژوهش در علوم ورزشی-رفتار حرکتی (پژوهشگاه تربیت بدنی) 25زمستان 88 اول
2 تاثير بازخورد خودکنترل و آزمونگر کنترل با استفاده از بازخورد نوارويديويي حرکت- رشد و یادگیری حرکتی (دانشگاه تهران) 2   پاییز 88 چهارم
3 تعیین رواییعاملی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه حالات خلقی برومز32 سوالی پژوهش در علوم ورزشی-رفتار حرکتی(پژوهشگاه تربیت بدنی) 5/10/91 سوم
4 تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس کمال گرایی ورزشی حرکت- رشد و یادگیری حرکتی (دانشگاه تهران) 21/5/91 سوم
5 مقایسه کارکرد یادگیری مشاهده ای ورزشکاران نخبه و غیر نخبه رشته های کیوروگی و پومسه حرکت- رشد و یادگیری حرکتی (دانشگاه تهران) 2/12/91 چهارم

مقالات در مجلات ISI

ردیف عنوان مقاله نام نشریه تاریخ چاپ ردیف نام
1 Comparing Feedback after Good and Poor Trials in Self – Control and Instructor- Control Condition Journal of sport and exercise psychology-Volume 32-page s138 July 2010 First

شركت در كنگره هاي داخلي با ارائه مقاله:

ردیف عنوان مقاله نوع ارائه * سطح همایش** تاریخ و مکان همایش ردیف نام
1 مقایسه اثر بازخورد پس از کوشش­های خوب و ضعیف در شرایط خودکنترلی و آزمونگرکنترلی سخنرانی ملی کرماناسفند 87 اول
2 ارتباط بین جو انگیزشی ادراک شده در تیم با   ادراک ورزشکار از رفتار مربی نسبت به ورزشکاران آسیب دیده سخنرانی بین المللی تهران- شهید بهشتیاسفند 89 دوم
3 اثر تعاملی الگودهی و نوع بازخورد بر اجرا و یادگیری مهارت پرتاب دارت سخنرانی ملی یزد- آزاد تفتاردیبهشت 91 دوم

شركت در كنگره هاي خارجی با ارائه مقاله:

ردیف عنوان مقاله نوع ارائه * سطح همايش** تاریخ و مکان همایش رديف نام
1 Study of aerobic fitness and happiness levels changes in physical education during B.S academic course Poster International congress in sports psychology IndiaDecember 21-24, 2009 first
2 The effect of gender and injury history on athlete perception of coach behavior toward injured athletes Poster International congress of applied psychology ChinaAugust2011 first
  The Comparison of Happiness in Active and Inactive Old Men and Women Poster International 11 – 16 July 2010Melbourne, Australia second

مقالات دکتر زهرا استیری

تاثیربازخورد به کوشش های موفق و نا موفق بر یادگیری تکالیف ردیابی ساده و پیچیده: نشریه رشد و یادگیری حرکت 1391

تأثیر ادراک افراد از نوع تکلیف بر انتخاب سطوح تداخل زمینهای:پذیرش در نشریه رشد و یادگیری حرکت

1391

اثر دو نوع تداخل قبل از اجرا و تداخل حین اجرا بر یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر مهارت های پایه بسکتبال:پذیرش در نشریه رشد و یادگیری حرکت 1391

مقالات دکتر علی بنسبردی

عنوان مقاله مجله
ارتباط توانمندسازی با آمادگی برای تغییر در کارکنان دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های دولتی تهران مطالعات مدیریت ورزشی
رابطه اثربخشی ارتباطات داخلی با پذیرش تغییر در کارکنان دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های دولتی تهران مدیریت ورزشی
ارتباط بین انگیزه­ها با رضایتمندی گردشگران
پیست­های اسکی استان تهران
مدیریت ورزشی
رابطه محدویت­های گردشگران با رضایتمندی آنان در پیست­های اسکی استان تهران مطالعات مدیریت ورزشی
The Effect of Interpersonal Relationships with Customers` Loyalty in Soccer Schools in Tehran-Iran International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences
The relationship between organizational culture and knowledge management in the Islamic Republic of Iran’s National Olympic Committee International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences
  عنوان مقاله همایش
1 The relationship between the Quality of work life and Job satisfaction of futsal Referees 2ndWorld Conference on Learning, Teaching and Administration
2 رابطه اطلاع رسانی و ارتباطات با آمادگی برای تغییر در کارکنان اداره تربیت بدنی کرج اولین همایش ملی تربیت بدنی وعلوم ورزشی
3 بررسی رابطه ارتباطات بین فردی با وفاداری مشتریان مدارس فوتبال شهر تهران همایش ملی فوتبال پایه
4 ارتباط بین استرس شغلی با کیفیت زندگی کاری معلمان تربیت بدنی شهر های کرج و شهریار اولین همایش ملی تربیت بدنی وعلوم ورزشی
5 Prioritizing of effective factors in service quality of aerobic clubs in Karaj اولین همایش بین المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک
6 The analysis of relationship among service quality; members’ satisfaction and loyalty in aerobic clubs in Karaj اولین همایش بین المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک

مقالات دکتر محممدرضا محمدی

1. Hadi Sadoghi Yazdi, Mehri Sadoghi Yazdi, Mohammad Reza Mohammadi. “A Novel Forgetting Factor Recursive Least Square Algorithm Applied to the Human Motion Analysis”. International Journal of Applied Mathematics and Computer Sciences, (2009); 5(2): 128-135.
2. Mohammad Reza Mohammadi, Hadi Sadoghi Yazdi, “Biomechanical Ingredients Measurement: A New Vision-Based Approach” The Engineering of Sport 7. (2008); Vol.(1): 529-537.
3. محمدرضا محمدی، هادی صدوقی یزدی، زهره حسین پور مطلق . ” ساخت نرم افزار تجزیه و تحلیل حرکت در ، پژوهش در علوم ورزشی، سال ششم، شماره 22 ، بهار 1388 (ISC) راه رفتن و دوید ن “، نشریه علمی – پژوهشی .139- صص 155

4. مرتضی شهبازی مقدم، محمدعلی اصلانخانی، محمدرضا محمدی . “تعیین ارتباط سرعت پرتاب با اندازه های پ ژوهش در علوم ورزشی ، (ISC) آنتروپومتریکی در هندبا ل : ارائه یک مدل آمار ی ” نشریه علمی – پژوهشی .43- شماره 2 ، تابستان 1381 ، صص 55
5. مرتضی شهبازی مقدم، محمدرضا محمدی . “بررسی رابطه سرعت اولیه پرتاب توپ در شوتهای سه گام، جفت (ISC) و ث ابت هندبال با انداز های آنتروپومتریکی دست برتر مردان تیم ملی جوانا ن ” نشریه علمی – پژوهشی .98- المپیک، سال نهم، شماره 3و 4 (پیاپی 20 )، پاییز و زمستان 1380 ، صص 83
الف – 2 : مقالات منتشر شده در کنفرانسهای خارجی و داخلی

1. Mohammad Reza Mohammadi, H. Sadoghi Yazdi. “Biomechanical Ingredients Measurement: A New Vision-Based Approach” Proceedings The 7th Conference of The International Sport Engineering Association (ISEA), (Biarritz-FRANCE), June 2008.

2. Mohammad Reza Mohammadi, H. Sadoghi Yazdi, “Digitizing, Modeling and Body Segment Parameter Calculation by New Vision-Based Approach”, Proceedings 24th Universiade Bangkok (FISU Conference), August 2007, 624-624.

3. Mohammad Reza Mohammadi, M. Shahbazi Moghaddam “The Determinate Quantify Selected Kinematics Variables of Throwing Team Handball – The Biomechanical Model”, Proceedings 24th Universiade Bangkok (FISU Conference), August 2007, 625-625.

4. Mohammad Reza Mohammadi, H. Sadoghi Yazdi, Z. Hosseinpour Motlagh. “The Influences Walking Different Velocities on Thigh Flexion and Hyperextension”, Proceedings 24th Universiade Bangkok (FISU Conference), August 2007, 627-627.

5. Mohammad Reza Mohammadi, “The Study of Team handball Injuries Prevalence among Male-Athlete University Students and Elite Players”, Proceedings 24th Universiade Bangkok (FISU Conference), August 2007, 383-389.

6. Mohammad Reza Mohammadi, Z. Davarzani “The Study of Track and Field Injuries Prevalence among Female-Athlete University Students”, Proceedings 24th Universiade Bangkok (FISU Conference), August 2007, 626-626.

7. M. Shahbazi Moghaddam, Mohammad Reza Mohammadi, “A Kinematics and Kinetic Comparison between Spot, Crossover and Upward Jump Handball Throwing”, Proceedings 23th International Symposium on Biomechanics in Sport (Beijing-CHINA),
August 2005, 427-430.

8. H. Sadoghi Yazdi, S. E. Hossieni, Mohammad Reza Mohammadi, “Tracking of Human Motion Using New Data Driven Tracker”, Proceedings 15th Iranian Conference Electrical Engineering (ICEE 2007), 103-103.

9. H. Sadoghi Yazdi, S. E. Hossieni, Mohammad Reza Mohammadi, “Adaptive Forgetting Factor RLS Algorithm Based on Gradient of Inverse Correlation Matrix Applied to Human Motion Analysis”, Proceedings 12th International CSI Computer Conference
(CSICC 2007), 2444-2447.

10. H. Sadoghi Yazdi, Mohammad Reza Mohammadi, “A Vision-Based Approach in Biomechanical Motion Analysis Using a Novel Tracker”, Proceedings 4th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing, Feb. 2007, 338-348.

11. Hadi Sadoghi Yazdi, Mehri Sadoghi Yazdi, Mohammad Reza Mohammadi. “A Novel Forgetting Factor Recursive Least Square Algorithm Applied to the Human Motion” Analysis World Academy of Science, Engineering and Technology. 2009, 969-976.

12 . محمدرضا محمدی، آنه بردی ذوقی، “تعیین روایی اندازه گیر ی زمان پرواز با کورنومتر دستی در پرش عمودی (پرش سارجنت )”، اولین همایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، بیومکانیک ورزشی و فناوری ورزشی ،  اسفند 87 ٤
13 . محمدرضا محمدی، محسن جعفری، “تعیین روایی اندازه گیری زمان پ رتابه (وزنه) با کورنومتر دستی در رشته . پرتاب وزنه”، اولین همایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، بیومکانیک ورزشی و فناوری ورزشی، اسفند 87
14 . محمدرضا محمدی، ه ادی صدوقی یزدی، ” ساخت نرم افزار تجزیه و تحلیل حرکت در راه رفتن و دوید ن “، مجموعه مقالات ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اسفند 86

. زهره حسین پور مطلق، محمدرضا محمدی، “اثر سرعتهای مختلف راه رفتن بر پارامترهای سینماتیکی مفصل  ران”، مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی، آذر 86
16 . زهره داورزنی، محمدرضا محمدی، ” بررسی می ز ان شیوع آسیب های رشته دو و میدانی بین دانشجویان دختر شرکت کننده در المپیاد ورزشی 1383 “، مجموعه مقالات سومین همایش ملی دانشجویی تربیت بدنی و علوم 97-97 ، ورزشی، آبان 84
17 . محمدرضا محمدی، م رتضی شهبازی مقدم، ” مقایسه سینماتیکی و سینیتکی شوت های سه گام، جفت و ثابت  در هندبال “، مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی حاشیه دریای خزر تربیت بدنی و علوم ورزشی، شهریور 83 .94-94
18 . محمدرضا محمدی، م رتضی شهبازی مقدم، م حمد علی اصلانخانی، ” تعیین ارتباط سرعت پرتاب با اندازه های آنتروپومتریکی در هندبال – ارائه یک مدل آمار ی “، مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی تربیت بدنی و 76-75 ، علوم ورزشی، اسفند 80
19 . محمدرضا محمدی، مرتضی شهبازی مقدم، محمد علی اصلانخانی، “بررسی رابطه بین سرعت اولیه پرتاب توپ در شوتهای سه گام، جفت و ثابت هندبال با اندازه های آنتروپومتریکی دست برتر مردان تیم ملی جو انان “، .97-96 ، مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اسفند 7