پایان نامه های ارشد

دکتر امیر حسین حقیقی

ر عنوان پایان نامه /رساله تاریخ دفاع نام دانشجو سمت
1 تأثير تمرين هاي هوازي با دوشدت متفاوت بر زيررده هاي ليپوپروتئين با دانسيته بالا و آپوليپوپروتئين A1 سرمي دختران دانشجو 20/11/86 آمنه بالوي راهنما
2 تأثير تمرينات هوازي و مكمل ويتامين E، بر پروتئين واكنش‌پذيرC و عوامل خطرزاي قلبي-عروقي در زنان يائسه 8/7/87 فاطمه واله راهنما
3 تاثير حجم هاي مختلف تمرين هاي هوازي بر وضعيت آهن دختران دانش آموز 7/7/87 حميرا شجاعي راهنما
4 اثر يك جلسه تمرين مقاومتي با شدت هاي مختلف و حجم هاي يكسان برميزان متابوليسم استراحت و اكسيژن مصرفي اضافي پس از ورزش در پسران دانشجو 5/12/87 داود يگانه فر راهنما
5 اثر تمرينات مقدماتي شنا برلپتين سرم و هورمون هاي مرتبط در كودكان و نوجوانان چاق 8/12/86 جواد پورجاهد مشاور
6 تاثير تمرينات مقدماتي شنا بر فشارخون،LDL اكسيد شده و مولكول چسبان عروقي زنان يائسه مبتلا به پرفشارخوني 3/11/86 مهتا سردروديان مشاور
7 ساخت دستگاه وزن سنجي زير آب و تعيين روايي و پايايي آن 30/6/87 علي نامجو مشاور
8 مقایسه دو برنامه مقاومتی زمانبندی خطی معکوس و موجی روزانه با شدت و حجم برابر بر استقامت افراد غیر ورزشکار 30/1/88 حسين عظيمي طرقدري مشاور
9 اثر تمرين مقاومتی بر ميزان   CRP ، نيمرخ ليپيدي و سيستاتين C دردختران چاق 21/12/87 طيبه اميري پارسا مشاور
10 بررسي پاسخ حاد و تاخيري لپتين، انسولين، كورتيزول، تستوسترون و انرژي مصرفي به ورزش مقاومتي متوسط و سنگين در مردان سالم  4/12/87 زهره طاهر مشاور
11 مقايسه متابوليت هاي استروژن بين زنان يائسه فعال و غيرفعال  17/4/88  اسما دامن پاك راهنما
12 تاثیر شش هفته تمرین هوازی و مکمل ال- کارنیتین بر درصد چربی بدن و نیمرخ لیپیدی سرم مردان فعال 29/6/1389 مهدی فروغیان راهنما
13 بررسی تغییرات VO2max و عوامل مرتبط با آن در پسران 16-12 سال شهر برداسکن 27/9/1390 مرتضی حاجی نیا مشاور
14 تاثیر یک دوره تمرینات هوازی و مکمل چای سبز بر برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی در مردان دارای اضافه وزن 20/12/1390 علیرضا رفیعی پور راهنما
15 مقایسه تاثیر سه شیوه تمرین اینتروال هوازی بر عملکرد فوتبالیست های نوجوان 16/12/1388 ساسان فرهنگیان راهنما
16 اثر مکمل کافئین بر توان بی هوازی، زمان رسیدن به واماندگی و عملکرد ورزشی در دختران رزمی کار 14/12/1390 پروانه اصغری اردیزی راهنما
17 تاثیر مصرف مکمل کافئین و افدرین بر قدرت و استقامت عضلانی در مردان اندام پرور 5/7/1391 موسی الرضا قربانی راهنما
18 پاسخ و سازگاری اینترلوکین 15 (IL15) نسبت به تمرینات مقاومتی در مردان جوان غیر ورزشکار 17/9/1388 جواد نخ زری خدا خیر راهنما
19 تاثیر یک جلسه ورزش مقاومتی درمانده ساز با شدت های متوسط و سنگین بر آپوپتوزیس لنفوسیت های گردش خون در مردان تمرین کرده 11/7/1388 حمید دلگشا راهنما
20 بررسی شیوع مواد نیروافزا، نگرش و گرایش به این مواد در ورزشکاران پرورش اندام شهرستان بجنورد 11/7/1390 موسی الرضا امین پور مشاور
21 مقایسه ی تاثیر دو نوع تمرین ممنتخب با ست های کوتاه و بلند بر عوامل آمادگی جسمانی و عملکردی بازیکنان راگبی 13/7/1390 قدرت الله خلیلی شاندیز راهنما
22 تاثیر یک دوره تمرینات هوازی و مکمل چای سبز بر میزان لپتین سرمی و مقاومت به انسولین در مردان دارای اضافه وزن و چاق 9/7/1390 آرزو ایلدرآبادی راهنما
23 بررسی آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی و طح فعالیت بدنی دانش آموزان پسر 14-11 ساله ی شهر ماکو 1/10/1388 سینا اسمعیلی راهنما
24 تاثیر یک جلسه ورزش وامانده ساز با دو شدت متفاوت بر میزان TAC سرمی در مردان سیگاری 12/7/1390 سیده زینب دلبری مشاور
25 مقایسه اکسیداسیون سوبسترا و هزینه کل انرژی در طی دویدن با شدت سبک و متوسط تا واماندگی و یک ساعت پس از آن در دانشجویان پسر دارای اضافه وزن” 13/7/90 وریا بهامین راهنما
26 ” مقایسه پاسخ هورمونی به دو نوع تمرین مقاومتی با انسداد و بدون انسداد عروق” 10/12/90 پروین ضماند مشاور
27 “تاثیر یک جلسه ورزش درمانده ساز با دو شدت متفاوت بر میزانMDA در مردان سیگاری” 19/20/1390 عبدالحامد دریجانی راهنما
28 ” اثر هشت هفته تمرین هوازی و مکمل چای سبز بر درصد چربی بدن و نیم رخ لیپیدی خون در زنان دارای اضافه وزن و چاق” 11/12/1389 مرضیه یعقوبی راهنما
29 ” مقایسه اثر دو نوع تمرین یک جلسه ای بر مقاومت انسولینی و هموگلوبین(HbA1c)در زنان دیابتی نوع 2″ 5/7/1390 زهرا عطارنژاد مشاور
30 ” اثر مصرف دوز متوسط و پایین کافئین بر قدرت بیشینه، و توان عضلانی در مردان اندام پرور “ 12/7/1390 علی حشمتی کیا راهنما
31 ” اثر یک دوره تمرینات هوازی بر میزان لپتین و وضعیت آهن سرمی در زنان چاق “ 9/7/91 ملیحه شجاعی راهنما
32 بررسی اثر هشت هفته تمرینات هوازی بر میزان اشتها و گرلین اسیل دار پلاسمای زمان استراحت و پس از ورزش وامانده ساز 6/7/1389 محمود حصار کوشکی مشاور
33 بررسی شیوع مواد نیروافزا و نگرش و گرایش به این مواد در ورزشکاران پرورش اندام شهرستان بجنورد 11/7/1390 موسی الرضا امین پور مشاور
34 بررسی همه گیر شناسی چاقی، فعالیت بدنی و الگوی رژیم غذایی در نوجوانان پسر 14-12 ساله شهر سبزوار 11/7/1388 مهدی زارعی مشاور
35 اثر کافئین بر عملکرد ورزشی و متابولیسم سوبسترا در طول فعالیت و یک ساعت بعد از آن در دختران ورزشکار 1/11/91 ریحانه ادیال باف مقدم راهنما
36 بررسی تاثیر دوره قاعدگی بر متابولیسم سوبسترا و مصرف انرژی در طی یک فعالیت فزاینده وامانده ساز در دختران ورزشکار 18/11/91 ندا بدری مشاور

دکتر محمدرضا معین فرد

 • بررسی پتانسيل های گردشگری ورزشی در استان خراسان رضوی (راهنما).
 • بررسی آميخته های بازاريابی در صنعت گردشگری ورزشی کشور (راهنما).
 • بررسی کيفيت خدمات، رضايت مندی و وفاداری گردشگران ورزشی مجموعه هاي آبي مشهد (راهنما).
 • بررسی موانع ومحدوديت های توسعه ورزش هندبال در شهرستان سبزوار و ارائه راهكارهاي توسعه پايدار (راهنما).
 • شناسايي و تحليل فرصت های کارآفرينی در صنعت ورزش استان خراسان شمالی (راهنما)
 • نقش و اهميت توسعه ورزش در فرآيند جهاني شدن ايران (راهنما).
 • بررسیاهميتونقشارتفاعاتبينالوددرجذبگردشگرورزشیو ارائهراهکارهايتوسعه (راهنما).
 • بررسي اثرات توسعه صنعت گردشگري ورزشي در جزيره كيش (مشاور).
 • بررسي فرهنگ سازماني و رفتار شهروندي سازماني كاركنان ادارات آموزش و پرورش استان خراسان رضوي (مشاور).
 • بررسي برنامه تمرين سالانه مربيان زبده مرد بدمينتون ايران (مشاور).
 • بررسی شيوع چاقی و برخی از عوامل زادو ولد و فعاليت بدني مرتبط با آن در زنان 50 – 30 سال شهر بجنورد (مشاور).
 • بررسي و تحليل موانع و محدوديت هاي توسعه صنعت گردشگري ورزشي ايران(راهنما)

دکتر محمدرضا شهابی کاسب

1 مقايسه تاثير دو برنامه ي مختلف(تداومي و تناوبي)بر استقامت قلبي عروقي دانش آموزان9-12 سالهشهرستان بجستان استاد مشاور
2 تاثير خواب بر بهبود مولفه هاي مهارت حركتي ظريف استاد راهنما

دکتر سید علیرضا حسینی کاخک

ر عنوان پایان نامه /رساله تاریخ دفاع نام دانشجو سمت
1 مقایسه تاثیر دو برنامه تمرینی مختلف بر (شاتل ران و یک مایل راه رفتن / دویدن) بر VO2max دانش آموزان پسر 9-12 سال بجستان” 2/11/89 رضایی بجستانی علی رضا راهنما
2 اثر یک دوره تمرین مقاومتی و بی تمرینی بر CRP ، نیم رخ لیپیدی و سیستاتین C در دختران چاق”. 21/12/87 امیری پارسا طیبه راهنما
3 “اثر یک دوره تمرین هوازیبر غلظت پلاسمائی هموسیستئین و ویتامین های 6B ،12B و فولات در دختران “. تاریخ دفاع 13/12/87 آذرنیوه مرضیه السادات راهنما
4 . ” تاثیر تمرینات هوازی بر غلظت پلاسمایی vit B6, vit B12 , Hcyو Folate بیماران اختلال دوقطبی 9/4/88 رهنما هاله راهنما
5 . ” اثر یک جلسه تمرین استقامتی بر بیان ژن لپتین و LPL در عضله اسکلتی و بافت چربی در موش های صحرایی نر 14/2/89 خادم الشریعه میترا راهنما
6 مطالعه اندازه های آنتروپومتریک و عوامل آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر 14-12 سال شهر سبزوار 21/11/88 صفری محمد راهنما
7 تاثیر یک جلسه تمرین طولانی مدت بر غلظت های بافتی لپتین و LPL در موش های صحرایی نر” تاریخ دفاع: 10/7/89 10/7/89 شیارگر منیژه راهنما
8 پاسخ برخی هورمون های آنابولیکی و کاتابولیکی به دو تمرین مقاومتی متوسط هم حجم با سرعت های سریع و آهسته”.   21/12/89 21/12/89 جابری شهرکی محمد راهنما
9 .بررسی شیوع مواد نیروافزا و نگرش و گرایش به این مواد در ورزشکاران پرورش اندام شهرستان بجنورد 11/7/90 امین پور موسی الرضا راهنما
10 مقایسه پاسخ هورمونی به دو نوع تمرین مقاومتی با انسداد و بدون انسداد عروق 10/12/90 پروین ضماند راهنما
11 اثر تمرین مقاومتی با انسداد عروق بر عملکرد عضلانی و استقامت قلبی تنفسی” شریفی اکرم راهنما
 
12 مقایسه اثر دو نوع تمرین یک جلسه ای بر مقاومت انسولینی و هموگلوبین(HbA1c)در زنان دیابتی نوع2 5/7/90 عطار نژاد زهره راهنما
13 “اثر یک دوره تمرین و بی تمرینی بر فیبرینوژن، غلظت پلاسمایی و سلولهای خونی در دختران چاق دانشجو”. به راهنمایی دکتر بختیار ترتیبیان. دانشگاه ارومیه 6/8/88 حسین پور مطلق زهره مشاوره
14 بررسی آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی و سطح فعالیت بدنی دانش آموزان پسر 11 تا 14 سال “. پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزش . به راهنمایی دکتر امیر حسین حقیقی. دانشگاه تربیت معلم سبزوار، 10/10/88 اسمعیلی سینا مشاوره
15 تاثیر یک جلسه ورزش مقاومتی وامانده ساز با شدت های مختلف بر آپوپتوزیس لنفوسیت های گردش خون در مردان تمرین کرده”. پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزش . به راهنمایی دکتر امیر حسین حقیقی. دانشگاه تربیت معلم سبزوار، 11/7/88 دلگشا حمید مشاوره
16 پاسخ های حاد و تاخیری اشتها و NPY به یک جلسه تمرین مقاومتی متوسط و سنگین در مردان سالم”. پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزش . به راهنمایی دکتر محمد رضا حامدی نیا.   دانشگاه تربیت معلم سبزوار، 18/7/88 11/7/88 یار احمدی هادی مشاوره 

 

 

17 اثر 8 هفته تمرین هوازی و مکمل چای سبز بر درصد چربی بدن و نیمرخ لیپیدی خون در زنان چاق”. پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزش . به راهنمایی دکتر امیر حسین حقیقی. دانشگاه تربیت معلم سبزوار، اسفند 89 11/12/89 یعقوبی مرضیه مشاوره
18 اثر یک جلسه ورزش شنا و دویدن بر اشتها، کالری دریافتی و هورمون های گرلین، انسولین و کورتیزول پلاسما در دختران سالم. پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزش . به راهنمایی دکتر محمد رضا حامدی نیا.   دانشگاه تربیت معلم سبزوار 11/3/89 داورزنی زهره مشاوره
19 اثر مکمل سازی کوتاه مدت سیر در دو دوز مختلف بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و برخی از شاخص های استرس اکسایشی سرم زمان استراحت و ناشی از ورزش وامانده ساز در بازیکنان فوتبالیست 21/3/91 ابولفضل جهانگرد سردرود مشاوره
20 اثر مکمل کافئین بر توان بی هوازی، زمان رسیدن به واماندگی و عملکرد ورزشی در دختران رزمی کار 14/12/90 پروانه اصغری مشاوره
21 پیشگویی عملکرد بازیکنان فوتسال از روی برخی ویژگی های آنتروپومتریکی، آمادگی جسمانی فیزیولوژِیکی و مهارتی بازیکنان 19/7/91 محسن جغتایی مشاوره
22 تاثیر مصرف مکمل کافئین و افدرین بر قدرت و استقامت عضلانی در مردان اندام پرور 5/7/91 موسی الرضا قربانی مشاوره
23 اثر ورزش مقاومتی متوسط و سنگین بر کالری دریافتی و هورمون های گرلین، سوماتو استاتین و گلوکاگن سرم در مردان سالم 23/1/88 علی اکبر جهاندیده مشاوره
24 ” تاثیر سه شیوه تمرین اینتروال هوازی بر عملکرد بازیکنان نوجوان فوتبال “. پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزش . به راهنمایی دکتر امیر حسین حقیقی، دانشگاه تربیت معلم سبزوار.   16/12/88 ساسان فرهنگیان مشاوره
25 پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزش. به راهنمایی دکتر محمد رضا حامدی نیا. دانشگاه تربیت معلم سبزوار  13/7/89 اعظم ملانوروزی مشاوره

دکتر محمدرضا حامدی نیا

ر عنوان پایان نامه /رساله تاریخ دفاع نام دانشجو سمت
1 اثر تمرينات مقدماتي شنا برلپتين سرم و هورمون هاي مرتبط در كودكان و نوجوانان چاق سال 1386 پورجاهد استاد راهنما
2 تاثير تمرينات مقدماتي شنا بر فشارخون،LDL اكسيد شده و مولكول چسبان عروقي زنان يائسه مبتلا به پرفشارخوني سا ل1386 سردرودیان راهنما
3 ساخت دستگاه وزن سنجي زير آب و تعيين روايي و پايايي آن   سال 1387 نامجو راهنما
4 بررسی پاسخ حاد وتاخیری لپتین، انسولین، كورتیزول، تستوسترون و انرژی مصرفی پس از ورزش به ورزش مقاومتی متوسط و سنگین در مردان سالم سال 1388 طاهر راهنما
5 بررسی اثر یک جلسه تمرین مقاومتی با شدت متوسط و سنگین بر اشتها و NPY در مردان سالم سال 1388 یاراحمدی راهنما
6 مقایسه دو برنامه تمرین مقاومتی زمانبندی خطی معکوس و موجی روزانه با شدت و حجم برابر بر استقامت افراد غیر ورزشکار سال 1388 عظیمی راهنما
7 اثر یک جلسه ورزش مقاومتی متوسط و سنگین بر کالری دریافتی و هورمونهای گرلین ، سوماتواستاتین و گلوکاگن سرم در مردان سالم سال 1388 جهاندیده راهنما
8 بررسی شیوع چاقی، فعالیت بدنی و الگوهای رژیم غذایی در نوجوانان سبزواری سال 1388 زارعی راهنما
9 بررسی شیوع چاقی، فعالیت بدنی و الگوهای رژیم غذایی در نوجوانان خوشابی سال 1388 بروغنی راهنما
10 بررسی شیوع چاقی، فعالیت بدنی و الگوهای رژیم غذایی در نوجوانان تایباد سال   1388 قدرتی راهنما
11 بررسی اثر یک جلسه تمرین شنا و دویدن بر اشتها و هورمون های گرلین، انسولین و کورتیزول سرم در دختران سالم سال 1389 داورزنی راهنما
12 بررسی برنامه سالانه مربیان زبده بدمینتون ایران سال 1389 صبوری راهنما
13 اثر هشت هفته تمرین هوازی بر میزان سیری و پپتید وای وای پلاسما زمان استراحت و بعد از ورزش وامانده ساز در مردان دانشجویان سال 1389 ملانوروزی راهنما
14 اثر هشت هفته تمرین هوازی بر میزان گرسنگی و گرلین آسیل دار پلاسما زمان استراحت و بعد از ورزش وامانده ساز در مردان دانشجویان سال 1389 حصارکوشکی راهنما
15 اثر دو شدت ورزش هوازی بر ظرفیت آنتی اکسیدانی افراد سیگاری سال 1390 دریجانی مشاور
16 مقایسه دو شدت سبک و متوسط ورزش دویدن بر متابولیسم سوبسترا و مصرف انرژی 1390 بهامین راهنما
17 بررسی عوامل مرتبط بر چاقی زنان 30-50 ساله شهرستان بجنورد با تاکید بر فعالیت بدنی 1390 چمنی راهنما
18 بهینه سازی تمرینات مقاومتی جهت بهبود قدرت بیشینه با کمک شبکه های عصبی مصنوعی 1391 ایزدمنش راهنما
19 بررسی اثر مکمل سازی سیر بر استرس اکسایشی داتشجویان ورزشکار 1391 جهانگرد راهنما
20 بررسی عوامل مرتبط با توان هوازی در بچه های 12تا 14 سال 1390 حاجی زاده راهنما
21 بررسی عوامل آمادگی جسمانی و فیزیولوژیکی مرتبط با عملکرد فوتسالیست ها 1391 جغتایی راهنما
22 تأثير تمرين هاي هوازي با دوشدت متفاوت بر زيررده هاي ليپوپروتئين با دانسيته بالا و آپوليپوپروتئين A1 سرمي دختران دانشجو 1386 بالوی مشاور
23 تأثير تمرينات هوازي و مكمل ويتامين E، بر پروتئين واكنش‌پذيرC و عوامل خطرزاي قلبي-عروقي در زنان يائسه 1386 واله مشاور
24 تاثير حجم هاي مختلف تمرين هاي هوازي بر وضعيت آهن دختران دانش آموز 1387 شجاعی مشاور
25 اثر يك جلسه تمرين مقاومتي با شدت هاي مختلف و حجم هاي يكسان برميزان متابوليسم استراحت و اكسيژن مصرفي اضافي پس از ورزش در پسران دانشجو 1387 یگانه مشاور
26 تاثیر شش هفته تمرین هوازی و مکمل ال- کارنیتین بر درصد چربی بدن و نیمرخ لیپیدی سرم مردان فعال 1389 فروغیان مشاور
27 اثر یک جلسه تمرین طولانی مدت بر غلظت های بافتی لپتین و لیپو پروتئین لیپاز در موش های نر صحرایی 1389 شیارگر مشاور
28 اثر یک جلسه تمرین بر بیان ژن لیپو پروتئین لیپاز عضلانی و لپتین بافت چربی موش های صحرایی نر 1389 خادم مشاور
29 بررسی پتانسیل های گردشگری ورزشی در استان خراسان رضوی 1389 بلالی مشاور
30 اثر   یک دوره تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی هموسیستئین و ویتامین های B6، B12 و فولات در دختران چاق 1387 آذرنیوه مشاور
31 پاسخ برخی از هورمون های آنابولیکی و کاتابولیکی نسبت به دو برنامه تمرین مقاومتی با شدت متوسط، حجم برابر و سرعت های آهسته و سریع 1389 جابری مشاور
32 مطالعه ی اندازه های آنتروپومتریک و عوامل آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر 14-12 سال شهر سبزوار 1388 صفری مشاور
33 مقایسه ی تاثیر دو نوع تمرین ممنتخب با ست های کوتاه و بلند بر عوامل آمادگی جسمانی و عملکردی بازیکنان راگبی 1388 خلیلی مشاور
34 اثر یک دوره فعالیت های ورزشی منتخب بر سطم پلاسمایی هموسیستئین و ویتامین های B6، B12 و فولات و امتیاز مانیا در بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی 1388 رهنما مشاور
35 تاثیر یک جلسه ورزش وامانده ساز با دو شدت متفاوت بر میزان TAC سرمی در مردان سیگاری 1390 دلبری راهنما
36 اثر تمرین مقاومتی با انسداد عروق بر عملکرد عضلانی و استقامت قلبی تنفسی 1390 شریفی مشاور
37 بررسی اثر دوره ی قاعدگی بر میزان سوبسترا و مصرف انرژی در دختران جوان 1391 بدری راهنما
38 اثر یک دوره تمرینات هوازی بر میزان لپتین و وضعیت آهن سرمی در زنان چاق 1390 شجاعی مشاور
39 اثر مکمل سازی کافئین بر مصرف انرژی و سوبسترا در دختران جوان 1391 ادیال باف مقدم مشاور

دکتر رویا عسکری

ر عنوان پایان نامه /رساله تاریخ دفاع نام دانشجو سمت
1 1.تاثير تمرينات هوازي با دوشدت متفاوت بر زير رده هاي ليپوپروتئين با دانسيته بالا وآپو ليپو پروتئين A-1 سرمي دختران دانشجو- بهمن 86 – بهمن 86 آمنه بالوی مشاور
2 .تاثير تمرينات هوازي ومكمل ويتامين E بر پروتئين واكنش پذير C و عوامل خطر زاي قلبي – عروقي در زنان يائسه آبان 87 فاطمه واله مشاور
3 .اثر تمرين مقاومتي بر CRP ،نيمرخ ليپيدي وسيستاتين C در دختران چاق زمستان 87 طیبه امیری پارسا مشاور
4 مقايسه متابوليت هاي استروژن بين زنان يائسه فعال وغير فعال تابستان88 اسماء دامن پاك مشاور

دکتر محمدرضا محمدی

مقایسه دو روش اندازه گیری ماشینی و دستی در برآورد زمان پرتاب در رشته ورزشی پرتاب وزنه .
2. مقایسه دو روش اندازه گیری ماشینی و دستی در برآورد زمان پرواز در پرش عمودی (پرش سارجنت).
3. مقایسه دو روش اندازه گیری ماشینی و دستی در برآورد زمان پرواز در رشته ورزشی پرش طول
4. بررسی شیوع آسیبهای ورزشی و علل عمده آن در واحد تربیت بدنی عمومی دانشجویان پسر دانشگاه های سبزوار.
5. بررسی شیوع آسیبهای ورزشی وعلل وقوع آن در دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری

دکتر محسن دماوندی

پایان نامه‌های راهنمایی شده در مقطع کارشناسی ارشد:

 1.مرتضی فریور، تاثیر برنامه‌های تمرینی مختلف بر عملکرد مکانیکی عضلات مفصل زانو هنگام اجرای تکنیک فرود.

2.مریم رحیمی چیتگر، اثر تمرینات راه رفتن به عقب بر نیرو و زمانبندی انقباض عضلات اندام تحتانی هنگام راه رفتن به جلو.

3.فریده یوسف نیادرزی، نقش رباط متقاطع قدامی (ACL) بر کینماتیک مفصل زانو و الکترومیوگرافی (EMG) عضلات آن در انجام فرود و چرخش بین بازیکنان هندبال سالم و آسیب بازسازی شده رباط (ACLR).

4.ابوالفضل مسکنی، تاثیر تمرینات اصلاحی جامع بر ناهنجاری کیفوز وضعیتی و موقعیت سه بعدی مرکز ثقل سر وتنه.

5. نفیسه بخشنده زحمتی، بررسی سینماتیکی لحظه رهایی تیر در تیراندازان نخبه خراسان رضوی. دانشگاه آزاد اسلامی، پردیس علوم وتحقیقات خراسان شمالی