کتب منتشر شده

 1. تمرینات تخصصی آمادگی جسمانی:( ترجمه دکتر محمد رضا حامدی نیا و همکاران )
 2. رادیکال های آزاد و ورزش: ( ترجمه دکتر محمد رضا حامدی نیا و همکاران )
 3. بیوشیمی ورزش:( ترجمه دکتر محمد رضا حامدی نیا و همکاران )
 4. هورمون ها و ورزش:( ترجمه دکتر محمد رضا حامدی نیا و همکاران )
 5. تاثیر محیط بر فعالیت های بدنی:( ترجمه دکتر محمد رضا حامدی نیا و همکاران )
 6. روش تحقیق در تربیت بدنی:( ترجمه دکتر محمد رضا حامدی نیا و همکاران )
 7. روش های تحقیق در تحلیل عملکردهای ورزشی:( ترجمه دکتر محمد رضا حامدی نیا و همکاران )
 8. تمرینات قدرتی ویژه:( ترجمه دکتر محمد رضا حامدی نیا و همکاران )
 9. فیزیو لوژی ورزش پیشرفته:( ترجمه دکتر محمد رضا حامدی نیا و همکاران )
 10. بیو مکانیک ورزش:(ترجمه دکتر محسن دماوندی)
 11. روانشناسی برای مربیان ورزش:( ترجمه دکتر محمد رضا حامدی نیا و همکاران )
 12. تئوری و برنامه ریزی تمرین:( ترجمه محمد رضا حامدی نیا و امیر حسین حقیقی )
 13. پایش بیوشیمیایی تمرینات ورزشی:( ترجمه دکتر امیر حسین حقیقی )
 14. آناتومی و فعالیت بدنی:( ترجمه دکتر رویا عسکری )
 15. بدمینتون:( تالیف دکتر رویا عسکری )
 16. ورزش معلولین:( تالیف دکتر سعید دقیق رضایی )
 17. گردشگری ورزشی:( تالیف دکتر محمدرضا معین فرد )
 18. روش های تمرین حیوانات آزمایشگاهی:( ترجمه دکتر سید علیرضا حسینی کاخک )
 19. سنجش و اندازه گیری درتربیت بدنی:( تالیف دکتر زهرا استیری )
 20. مرگ ناگهانی در ورزش:( تالیف دکتر سید علیرضا حسینی کاخک )
 21. بیومکانیک دویدن:(تالیف دکتر محسن دماوندی)
 22. آمادگی جسمانی پیشرفته-ارزیابی و تجویز پیشرفته:( ترجمه دکتر محمد رضا حامدی نیا و همکاران )
 23. تمرینات بسکتبال جوانان :(ترجمه دکتر زهرا استیری)
 24. فعالیت بدنی برای بهبود رشد ویادگیری کودکان :(ترجمه دکتر زهرا استیری)
 25. تربیت بدنی بدون سالن ورزشی:(ترجمه دکتر زهرا استیری)