قابل توجه اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی که نیاز به اخذ کد اخلاق دارند:

 

  • اخذ کد اخلاق برای شروع و انجام پروپوزال و طرح هایی که در آن از آزمودنی انسانی یا حیوانی استفاده می شود الزامی است و کد اخلاق حتما باید قبل از شروع کار عملی اخذ شود.

  • برای اخذ کد اخلاق از کمیته اخلاق این دانشگاه می توان از سایت معاونت پژوهشی و فناوری، حوزه پژوهش، لینک کمیته اخلاق دانشگاه را انتخاب و پس از ورود به سامانه اخلاق و ثبت نام و تعریف یوزر پسورد، با استفاده از یوزر پسورد خود وارد سامانه شده و پروپوزال خود را بارگذاری نمایند یا از طریق آدرس ethics.hsu.ac.ir وارد سامانه اخلاق دانشگاه شده و طبق مراحل فوق ادامه دهند.

  • برای بررسی پروپوزال/طرح، بارگذاری تصویر صورتجلسه دفاع از پروپوزال برای پروپوزالهای دانشجویی و بارگذاری صورتجلسه شورای پژوهشی برای طرح های پژوهشی الزامی است. همچنین بارگذاری نسخه ورد پروپوزال یا طرح اصلی در صفحه سوم سامانه و تکمیل اطلاعات مربوط به اساتید راهنما و دانشجو یا مجری طرح در صفحه دوم سامانه نیز الزامی است.

  • برای بررسی طرح/پروپوزال و اختصاص کد اخلاق به آن باید همه موارد خواسته شده در سامانه اخلاق طبق فرمت خواسته شده تکمیل گردد و برای آزمودنی های انسانی فرم های ملاحظات اخلاقی مربوط به انسان (کدهای اخلاقی حفاظت از آزمودنیهای انسانی، فرم 31 گانه اخلاق در آزمودنی های انسانی ) و فرم رضایتنامه همراه با رسید پرداختی بررسی پروپوزال/ طرح و فرم بررسی طرح در دبیرخانه کمیته اخلاق تکمیل گردد و برای آزمودنی حیوانی، فرم مربوط به ملاحظات اخلاقی حیوانات آزمایشگاهی (فرم کار با حیوانات آزمایشگاهی و تعهدنامه کار با حیوانات آزمایشگاهی) همراه با رسید پرداختی بررسی پروپوزال/ طرح و فرم بررسی طرح در دبیرخانه کمیته اخلاق) تکمیل و ارسال گردد. در صورتی که فرم ها اشتباها ارسال شده باشد مراحل بررسی پروپوزال به تعویق می افتد.

  • در صورتی که در بررسی اولیه به اصلاحات نیاز بود، کارشناس کمیته، پروپوزال را برای مجری ارسال کرده و مجری طرح پس از بررسی و انجام اصلاحات، گزینه بروز رسانی طرح را انتخاب و مجددا طرح را برای بررسی مجدد ارسال کند، مجریان طرح های تحقیق بایستی پس از بارگزاری اصلاحات خود، حتما در روزهای بعدی نیز جهت اطمینان از انجام صحیح مراحل ثبت پروپوزال و طرح آن در جلسه سامانه کمیته اخلاق را مورد بررسی قرار دهند.