به گزارش روابط عمومی هیات ورزش کارگری شهرستان سبزوار،آقایان رضا اسدیان و امیرحسین فاضل بهشتی دانشجویان کارشناسی ارشد رفتار حرکتی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری پایان نامه های خود را با عناوین “ارتباط عوامل جسمانی و شناختی با حافظه حرکتی” به راهنمایی دکتر رسول زیدآبادی و “ارتباط بین خستگی با حرکات ظریف دست” به راهنمایی دکتر محمدرضا شهابی در شرکت کابل خودرو سبزوار آغاز کردند.
این دو دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد با انجام “تست حافظه حرکتی”،” تست قدرت چنگش دست و حرکات ظریف دست” بین کارگران و توزیع پرسش نامه های “انعطاف پذیری شناختی CFI” و خستگي شغلي با انجام پژوهش در این واحد کارگری سعی خواهند کرد با استفاده از داده های علمی و عملی در جهت بهبود وضع جسمي و ذهني کارگران گام بردارند.
در گفتگوی دکتر محمدرضا شهابی کاسب رئیس دانشکده تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری با رئیس هیات ورزش کارگری شهرستان سبزوار مقرر گردید همکاری های دانشگاه با ورزش کارگری شهرستان در حوزه های علمی پژوهشی گسترش یابد و دانشجویان این دانشکده در حوزه ورزش کارگری با کارخانجات سبزوار پژوهش و تحقیق داشته باشند و کارگران به همراه خانواده هایشان از امکانات ورزشی دانشگاه استفاده کنند و در قالب یک تفاهم نامه کارگران جهت بهرمندی از امکانات ورزشی دانشگاه از تخفیف برخوردار شوند.