زمان اعتراض به پایان رسیده است

هرگونه سوال در خصوص پذیرش استعداد درخشان را با شماره 44012639-051 مطرح نمایید