انتصاب سرپرست گروه معارف اسلامی

انتصاب سرپرست گروه معارف اسلامی
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ رزﻣﺨﻮاه ﻋﻀﻮ ﻣﺤﺘﺮم ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ باسلام اﺣﺘﺮاﻣــﺎً ﭘﯿﺮو ﻧــﺎﻣﻪ ﺷــﻤﺎره 36451 ﻣـﻮرخ 1398/09/02 رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸـﮑﺪه اﻟﻬﯿـﺎت و ﻣﻌـﺎرف اﺳـﻼﻣﯽ در ...

برگزاری انتخابات برای تعیین رییس دانشکده الهیات و معارف اسلامی در 28 آبان 1398

انتخابات برای تعیین رییس دانشکده الهیات و معارف اسلامی در 28 آبان 1398 برگزار شد. در این انتخابات که با حضور رییس محترم دانشگاه دکتر ...

برگزاری دومین نشست صمیمی اساتید و دانشجویان گروه علوم قرآن وحدیث/ تاریخ تشیع در روز پنجشنبه 30آبان1398

به همت انجمن علمی دانشجویی ومدیر محترم گروه علوم قرآن وحدیث/تاریخ تشیع؛ دومین نشست صمیمی هم اندیشی اساتید با دانشجویان گروه علوم قرآن وحدیث روز پنجشنبه ...

سخنرانی اعضای هیئت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری درسومین همایش بین المللی شرق شناسی_ فردوسی، فرهنگ و ادب پارسی

سخنرانی اعضای هیئت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری درسومین همایش بین المللی شرق شناسی_ فردوسی، فرهنگ و ادب پارسی این کنفرانس به ...