ارتباط با ما


آدرس: سبزوار، انتهاي توحيد شهر، دانشگاه حکیم سبزواری ـ پردیس دانشگاه ـ دانشکده الهيات و معارف اسلامي

تلفن 44013071 (051)

دورنگار  44013038 (051)

صندوق پستی 397

کد پستی 9617976487