گروه زبان و ادبیات عربی


              

ردیف نام و نام خانوادگی سمت مرتبه علمی رزومه
1 دكتر حجت اله فسنقری عضو هیئت علمی استادیار رزومه
2 دکتر مهدی خرمی عضو هیئت علمی استادیار رزومه
3 دكتر حسین شمس آبادی عضو هیئت علمی دانشیار  رزومه
4 دکتر  حسن مجیدی عضو هیئت علمی دانشیار رزومه
5 دکتر عباس گنجعلی عضو هیئت علمی دانشیار رزومه
5  دکتر مصطفی مهدوی آراء مدیر گروه استادیار رزومه
6 دکتر  مهدی نوری عضو هیئت علمی استادیار رزومه